Разходите в бюджета на Държавно обществено осигуряване /ДОО/ за деветте месеца на 2021 г. наближават 12 милиарда лева или почти 80 процента от плана за годината, съобщават от Националния осигурителен институт /НОИ/.

НОИ предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Към 30 септември общият размер на отчетените приходи е 6 655,8 млн. лв., което представлява 78,2 процента изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 361,7 млн. лв. (5,7 процента) повече, спрямо плана към септември и със 742,4 млн. лв. повече, в сравнение с първите девет месеца на 2020 година.

Общо отчетените разходи възлизат на 11 812,1 млн. лв. или 79,6 процента от заложените в плана за годината. Разходите са с 651,4 млн. лв. (5,8 на сто) повече, спрямо плана към 30 септември и с 1 896,4 млн. лв. повече, в сравнение с първите девет месеца на 2020 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 9 678,4 млн. лв.; 78,4 процента изпълнение на плана за годината и с 407,2 млн. лв. (4,4 процента) повече, спрямо плана към 30 септември. Разходите за пенсии за първите девет месеца на годината са с 1 601,2 млн. лв. или с 19,8 на сто по-големи, спрямо същия период на 2020 г., което се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери в периода януари - септември, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември са в размер на 1 503,0 млн. лв., или 73,7 процента изпълнение на плана за годината и 20,4 млн. лв. (1,4 на сто) преразход, спрямо плана към същата дата.