Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри нова наредба за прехвърлянето на втората пенсия от частните фондове в държавния. До това се стигна, след като Върховният административен съд отмени старата наредба.

Заради отмяната на досегашната наредба в момента липсва подзаконова нормативна уредба, с която да се регламентира изборът за промяна на осигуряването.

Става въпрос за реда, по който осигурените в частен фонд прехвърлят средства от индивидуалните си партиди в държавния фонд "Пенсии" 

Според данните на финансовото министерство от правилата са заинтересовани близо 2,4 милиона души, които са родени след 31 декември 1959 година и които могат да упражняват правото си на свободен избор.

Кодексът за социално осигуряване (КСО) регламентира правото на лицата да упражнят такъв избор за промяна на осигуряването си от универсален и професионален пенсионен фонд в държавния фонд. Липсата на ред за реализиране на това право лишава хората от възможността да се възползват от предвидените в закона права като последица от направения избор.

Решението на съда е в сила от края на май и от тогава на практика няма действащи правила как да става прехвърлянето на средствата.

До това решение се стигна след жалба на пенсионноосигурителни дружества срещу наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмена на информация.

В жалбата се казваше, че спорният нормативен акт е приет при допуснати особено съществени процесуални нарушения. Върховният съд отмени документа в досегашния му вид.

Съгласно Административно-процесуалния кодекс правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е обявен за нищожен или е отменен, се уреждат служебно от компетентния орган в срок, който не е по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение