Още 200 милиона лева нов дълг бе поет от финансовото министерство. Парите са за изплащане на новите самолети F-16.

От ведомството на Владислав Горанов избраха отново да предложат държавни ценни книжа с 5-годишен матуритет, като доходността достигна рекордно ниско отрицателно ниво от минус 0,14%.

За втори път от началото на годината този сегмент постига отрицателна доходност, но при първото предлагане на 5-годишните книжа през януари тя бе минус 0,11%.

Така от началото на годината е поет общо 600 милиона лева нов дълг чрез ценни книжа.

Ограничението в бюджета за новите задължения през годината е до два милиарда и 200 милиона лева.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 341 млн. лева, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 56 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1,71. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,53 лв. на 100 лева номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност в размер на - 0,10%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение бяха одобрени поръчки в размер на 200 млн. лева номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 56 млн. лева при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите.

В аукциона участваха девет първични дилъри на ДЦК.

От Министерството на финансите отчитат, че на проведения аукцион са пласирани ДЦК при съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на -0,14%, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент.

Спредът спрямо германските федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е в размер на 49 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 69,5%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове - 23,0%, застрахователните дружества с 2,5% и други инвеститори - 5,0%, отчете финансовото министерство.

Ведомството на Владислав Горанов ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.