Българо-американска кредитна банка - Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


ОБОРОТЕН КРЕДИТ "БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ"

Имате успешен бизнес, доказал се във времето, и идеи за бъдещото му развитие?
Имате нужда от по-голяма гъвкавост и свобода?
Искате да усвоявате без разходо-оправдателни документи?

Цел на кредита: Покриване на краткосрочни нужди от оборотни средства.

Кредитополучатели: Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: лева; евро

Размер: До 20% от общите приходи от продажби за предходната данъчна година, но не повече от 750 000 лв.

Минимален размер: 30 000 лв.

Срок на кредита: до 60 месеца с преразглеждане до всеки 12 месеца.

Лихвен процент: SOFIBOR / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: С всички постъпления по разплащателна сметка.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, застрахован в полза на банката;
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% от размера на депозита;
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители;

Такси и комисиони: съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.

Инвестиционен кредит "Бизнес растеж"


Искате да разширите бизнеса си като закупите собствено помещение?
Искате да подобрите материалната база на Вашия бизнес?
Искате да намалите разходите си за поддръжка?
Искате да създадете по-ефективни условия за работа?

Цел на кредита: Покупка, строеж или ремонт на бизнес/производствени помещения.

Самоучастие: 25% от стойността на инвестицията без ДДС.

Кредитополучатели: Предназначен за юридически лица, еднолични търговци, лица, упражняващи свободни професии и частни земеделски производители.

Валута: лева, евро

Размер:

  • Минимален размер: 50 000 лв. (равностойността във валута).
  • Максимален размер до 750 000 лв. (равностойността във валута).

Срок на кредита: до 84 месеца.

Гратисен период: до 9 месеца.

Лихвен процент: SOFIBOR / EURIBOR + надбавка, в зависимост от риска по кредитната сделка.

Погасяване: На месечни анюитетни, намаляващи вноски по главницата или съгласно индивидуален погасителен план, съобразен с реалните парични потоци на кредитоискателя.

Обезпечение:

  • Ипотека върху недвижим имот, включително правото на строеж и/или земя, застрахован в полза на банката;
  • При обезпечение залог на депозит, сумата на кредита следва да е не по-голяма от 95% от размера на депозита;
  • При необходимост може да бъде изискано допълнително обезпечение или поръчители.

Такси и комисиони: съгласно Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица на БАКБ АД.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg