Българо-американска кредитна банка - Спестовни влогове, физически лица | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица

Спестовен влог

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Сума на влога BGN EUR USD
До 20,000 BGN/EUR/USD 0.01% 0.01% 0.01%
От 20,000.01 до 100,000 BGN/EUR/USD 0.05% 0.05% 0.05%
Над 100,000.01 BGN/EUR/USD 0.10% 0.10% 0.07%

По Спестовния влог могат да се извършват всякакви действия и операции по всяко време, като се прилагат таксите и комисионите съгласно Тарифата на Банката. Спестовният влог се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при закриването му. Лихвата се капитализира по Спестовния влог. Лихвените проценти по Спестовния влог могат да се променят по всяко време от Банката, като промяната се обявява в Лихвения Бюлетин на Банката и влиза в сила от датата на публикуването й. Спестовният влог е безсрочен.

Спестовна сметка за целево спестяване на средства

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност BGN EUR USD
до достигане на целта 0.10% 0.10% 0.05%

Целевото спестяване на средства представлява автоматично прехвърляне на средства от разплащателната по спестовната сметка на клиента до достигане на предварително зададената от клиента цел (сума). При откриване на спестовната сметка клиентът заявява: 1/ сумата, която желае да достигне (целта); 2/ сумата, която иска да се прехвърля от разплащателната по спестовната сметка (трябва да е кратна на 10 валутни единици и не по-малка от 50 валутни единици); 3/ до две дати на месец, в които ще се прехвърлят средствата (без дата 31-во число). По/от спестовната сметка не могат да се извършват разплащания, обмени и касови операции. Спестовната сметка се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при достигане на целта. Спестовната сметка се закрива по разплащателната сметка на клиента в следните случаи: 1/ автоматично при достигане/надхвърляне на целта; 2/ при невъзможност за изпълнение на три последователни вноски заради недостиг на средства по разплащателната сметка на клиента; 3/ предсрочно по желание на клиента.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg