Българо-американска кредитна банка - Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)

 

Ипотечен кредит "Сбъдната мечта" с промоционални предложения

 

Период на промоцията – от 19.03.2018 г. до 31.05.2018 г. вкл. (важи за подадени Искания за кредит в този период).

ЗА СРОКА НА ПРОМОЦИЯТА:

 1. Вземете нов Ипотечен кредит за покупка на имот и БАКБ ще Ви даде възможността да осъществите една от Вашите идеи като Ви подари паричен подарък до 700 лв.
 2.  Рефинансирайте своя ипотечен кредит и БАКБ ще заплати всички свързани с учредяването на договорната ипотека нотариални и държавни такси.

И още:

 • Лихвени проценти от 3,00%;
 • Възможност за гратисен период по главницата;
 • БЕЗПЛАТНА регистрация за BACB Plus, първата виртуална банка в България.

Ипотечен кредит "Сбъдната мечта" е предназначен за:

 • Закупуване на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Закупуване и ремонт на готови (с разрешение за ползване) недвижими имоти;
 • Покупка или замяна на недвижими имоти от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд;
 • Рефинансиране на ипотечни кредити на кредитоискателя или на трето физическо лице, отпуснати от други банки.

Условия за получаване на паричен подарък до 700 лв.:

 • Искания за кредит подадени до 31.05.2018 г.
 • Предназначение на кредита: покупка на недвижим имот;
 • Подписан договор и усвояване на кредита;
 • Минимален размер на кредита – 46 000 лв. / 23 000 евро;
 • Минимален срок на кредита – 5 години /60 месеца/;
 • Размер на паричния подарък:
  За лева:
       - при размер на кредита от 46 000 лв. до 99 999,99 лв. – 300 лв.;
       - при размер на кредита от 100 000 лв. до 299 999,99 лв. – 500 лв.;
       - при размер на кредита над 300 000 лв. – 700 лв.
  За евро:
       - при размер на кредита от 23 000 евро до 49 999,99 евро – 150 евро;
       - при размер на кредита от 50 000 евро до 149 999,99 евро – 250 евро;
       - при размер на кредита над 150 000 евро – 350 евро

Валута: лева, евро

Максимален срок: до 35 години (420 месеца)

Максимален размер: до 500 000 лв./ 250 000 евро и

 • до 85% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря с цялото си имущество;
 • до 70% от пазарната стойност/покупната цена на обезпечението, в случай че кредитоискателят отговаря само до размера на стойността на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Обезпечение:

 • Недвижим имот;
 • Залог на вземане по влог/депозит в лева и/или друга валута, открит в БАКБ, собственост на кредитоискателя или трето физическо лице;

Гратисен период по главницата: допуска се за първите 6 месeца от срока на кредита и за още 6 месеца (еднократно) през останалия срок, но след изтичане на първата година.

Погасяване:

 • с месечни анюитетни вноски 

  или
 • с намаляващи месечни вноски

Годишен лихвен процент за кредити в лева и евро

за кредити с размери над 100 000 лв./50 000 евро и срок на изплащане до 10 години
3,00% променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели, осигурявали се на максималния осигурителен праг през последните 5 месеца
3,70% променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход 1400 лв. и над тази сума
4,00% променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка
за кредитоискатели с осигурителен доход под 1400 лв.
4,20% променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR* за лева или 6-месечен EURIBOR** за евро плюс фиксирана надбавка

*Считано от 01.01.2018 г. прилаганата стойност на 6 месечния SOFIBOR е 0,163
** Считано от 01.01.2018 г., прилаганата стойност на 6-месечен EURIBOR е 0,000

Такси и комисиони:

 • Еднократна такса за предварителна оценка на доходите – 50 лв.;
 • Еднократна такса за кандидатстване и проучване – 130 лв., дължими на два етапа:
  - при подаване на искането за кредит – 50 лв.;
  - при подписване на договора за кредит – 80 лв.;
 • Tакса за предсрочно погасяване - 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му;
 • Такса за изготвяне на нотариален акт – 80 лв.;
 • Такса за оглед и оценка на обезпечение – съгласно Тарифа на банката;
 • Такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - съгласно Тарифата на Банката;
 • Застраховка на имота – за сметка на кредитополучателя.

Пример:

ГПР 3,29% изчислен при размер на кредита 100 001 лв., срок на изплащане 10 години, променлив лихвен процент 3,00% и включени следните такси: (1) 130 лв. еднократна такса за кандидатстване и проучване; (2) 130 лв. такса за оглед и оценка на имот, предложен като обезпечение по кредита, в случай че същият е апартамент; (3) 80 лв. еднократна такса за изготвяне на нотариален акт (4) 2 лв. еднократна такса за откриване на разплащателна сметка, обслужваща кредита; (5) 2,50 лв. месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка, обслужваща кредита и с издадена към нея дебитна карта; (6) 0,102% от размера на непогасената главница по кредита годишна застрахователна премия за застраховка на имота, в случай че същата е сключена чрез Банката; (7) 30 лв. такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека.

Брой на месечните анюитетни вноски : 120

Месечна анюитетна вноска: 965,87 лв.

Обща сума за връщане: 117 139,87 лв.

Общи разходи по кредита: 17 139,87 лв.

В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg