17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)

СТАНДАРТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Срок: 1, 3, 6, 12, 24 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD GBP
1 месец 0.05% 0.05% 0.05%  
3 месец 0.10% 0.10% 0.07% 0.10%
6 месец 0.10% 0.10% 0.10%  
12 месец 0.15% 0.15% 0.15%  
24 месец 0.20% 0.20% 0.20%  

Олихвяване: Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: Довнасяне по депозита е възможно на падежа на депозита. Довнасяне по депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

Теглене на суми: Теглене на суми от депозита е възможно на падежа на депозита. Теглене от депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: Депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване.

Прекратяване:При предсрочно прекратяване се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита за действителния брой дни.

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие:на гишетата на банката, през Виртуалната банка BACB Plus.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg