Българо-американска кредитна банка - Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)

СТАНДАРТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Срок: 1, 3, 6, 12, 24 месеца

Валута: лева, евро, щатски долар

Минимална сума: 500 валутни единици

Лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD GBP
1 месец 0.01% 0.01% 0.01%  
3 месец 0.05% 0.05% 0.10%  
6 месец 0.20% 0.20% 0.40%  
12 месец 0.40% 0.40% 0.60%  
24 месец 0.60% 0.60% 0.75%  

Олихвяване: Депозитът се олихвява на датата на падеж.

Довнасяне на суми: Довнасяне по депозита е възможно на падежа на депозита. Довнасяне по депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

Теглене на суми: Теглене на суми от депозита е възможно на падежа на депозита. Теглене от депозита на дата, различна от падежа, се счита за прекратяване на депозита и се прилагат условията за прекратяване, описани по-долу.

На падежа: Депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване.

Прекратяване:При предсрочно прекратяване се прилага лихвеният процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита за действителния брой дни.

Такси: Касовите операции, извършени на падеж, са без комисиона. Всички останали операции по/от депозита са съгласно Тарифата на банката.

Къде и как може да се открие:на гишетата на банката, през Виртуалната банка BACB Plus.

________________________________________________________________________________

12-МЕСЕЧЕН ДЕПОЗИТ С РАСТЯЩА ЛИХВА

При откриване на нов депозит или наличен активен такъв над равностойността на 300,000 лева, задължително е наличието на разплащателна сметка на името на клиента. Това не важи за Онлайн депозит.

Срокът на депозита е разделен на четири тримесечни лихвени периода и лихвеният процент, който се прилага, е различен за всеки лихвен период.

Периоди на депозита BGN EUR USD
Първи тримесечен период 0.01% 0.01% 0.01%
Втори тримесечен период 0.05% 0.05% 0.10%
Трети тримесечен период 0.40% 0.40% 0.45%
Четвърти тримесечен период 1.25% 1.25% 1.40%

На датата на смяна на лихвения процент (в деня, следващ края на всеки тримесечен период), депозитът може да се намали частично, без да се променят условията по него. Всяко частично намаляване извън този случай, се счита за предсрочно прекратяване на целия депозит.

В деня, следващ края на всеки тримесечен период, депозитът може да се прекрати изцяло, при което Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за съответните изминали периоди. При прекратяване на депозита извън този случай, Депозантът получава целия размер на натрупаната лихва за изминалите лихвени периоди и лихва за текущия период, изчислена при лихвения процент за изминалия цял предходен лихвен период. При прекратяване на депозита преди изтичане на пълен първи тримесечен лихвен период (т.е. преди деня, следващ края на третия месец от откриването на депозита), Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки в съответната валута.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg