Българо-американска кредитна банка - Детски влог "Усмивка" | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Детски влог "Усмивка"

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на влога BGN EUR USD
Навършване 18-годишна възраст на титуляря 0.10% 0.10% 0.10%

Откриването и разпореждането с Детския влог се подчиняват на разпоредбите на Семейния Кодекс и Закона за лицата и семейството. По Детския влог могат да се извършват всякакви действия и операции по всяко време, като се спазват разпоредбите на горецитираната нормативна уредба. Детски влог се открива на лица, ненавършили 18-годишна възраст, като при навършване на такава, Детският влог автоматично се олихвява и трансформира в безсрочен Спестовен влог при условията на действащия тогава Лихвен Бюлетин на Банката. Детският влог се олихвява: 1/ в края на всяка календарна година, като се прилагат горецитираните лихвени проценти или 2/ при закриването му, като в този случай се прилага лихвения процент по разплащателна сметка във валутата на влога за действителния брой дни в съответната календарна година. Лихвата се капитализира по Детския влог. При операции Детския влог се прилагат таксите и комисионите съгласно Тарифата на Банката. Лихвените проценти по Детския влог могат да се променят по всяко време от Банката, като промяната се обявява в Лихвения Бюлетин на Банката и влиза в сила от датата на публикуването ѝ.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg