От 6 до 10 юли 2020 г. ще се проведе втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г. Приемът ще бъде целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Определеният бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в предприятия за 2020 г. е в размер на над 14,3 млн. лв., за финансова 2021 г. - над 14,7 млн. лв., а за финансова 2022 г. - над 11,5 млн.лв. Запазват се изискванията максималната стойност на един проект да не надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата 2019-2023 г. за един кандидат да е 2 000 000 евро.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50 на сто финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 млн. евро и по-малко от 750 служители - до 25 на сто, а големите предприятия с оборот над 200 млн. евро и над 750 служители - до 15 на сто. Останалата част от разходите по инвестициите ще бъде за сметка на кандидатите.

На интернет страницата на ДФ "Земеделие" са публикувани, образци на документите за кандидатстване, както и често допусканите грешки.