От 1 август водата в Бургас поскъпва с близо 60 процента, а във Враца - с 15 на сто. Така от другия месец кубик вода в Бургас ще струва 4 лева и 39 стотинки с ДДС, а във Враца - 3 лева и 74 стотинки.

Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на днешното си заседание, в което участва и върнатият от парламента на поста председател на регулатора Иван Иванов.

КЕВР одобри новите бизнес планове и утвърди цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Бургас (ВиК Бургас), както и на "Водоснабдяване и канализация" ООД, Враца (ВиК Враца) за новия регулаторен период 2022-2026 г., който влизи в сила от 1 август.

Драстичен скок в цената на водата в Бургас

С приетото от регулатора решение комплексната цена на услугите на "Водоснабдяване и канализация" - Бургас (снабдяване с вода, отвеждане и пречистване) за 2022 г. е в размер на 4,386 лв./м3 с ДДС. Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Бургас, което е 5,64 лева за кубичен метър, сочат данните на КЕВР.

Причината за повишението на цената на услугите с 1,625 лева за куб. м. е необходимостта дружеството да увеличи своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите 4 години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. Инвестиционната програма за периода е в общ размер 135,8 млн. лв., от които 112,9 млн. лв. са насочени в публични ВиК системи и съоръжения. Друга основна причина за ръста на цената на услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. През новия регулаторен период 2022-2026 г. по ОП "Околна среда 2014-2020" ще бъдат инвестирани 27,3 млн. лв. за изпълнение на проект за "Интегриран воден проект за област Бургас". За да се постигне заложената цел за намаляване на загубите на вода с 3,3 процента и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване, ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 149 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, допълват от КЕВР.

Защо с 15% поскъпва водата във Враца

Одобреният от КЕВР нов бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Враца за периода 2022-2026 г. предвижда също поскъпване на ВиК услугите. След извършена от регулатора корекция комплексната цена на дружеството за 2022 г. (снабдяване с вода, отвеждане и пречистване) е в размер на 3,740 лв. за куб. метър с ДДС. Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Враца, което е 5,50 лева за куб. метър, посочват от КЕВР.

От регулаторът обясняват, че една от основните причини за увеличението на цените на ВиК услугите с 0,482 лева за куб. м са нарасналите през последната година разходи на дружеството за материали и външни услуги, като в тях водещо място имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар.

От друга страна, с повишението на цената на ВиК услугите дружеството ще си осигури приходи, с които да финансира програмата за инвестиции с цел снабдяване на потребителите с качествена питейна вода и намаляване на нивото на загуби. Инвестиционната програма за периода е в общ размер 12,5 млн. лв., от които 8,7 млн. лв. ще бъдат вложени в публични ВиК системи и съоръжения, по ОП "Околна среда" дружеството ще вложи финансови средства за изпълнение на проект за изграждане на нова ВиК инфраструктура. С цел до 2026 г. да бъдат намалени загубите на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване, ВиК операторът ще подмени 227 км водопроводи и разпределителна мрежа и ще обследва 255 км улични водопроводи за скрити течове. За да намали високите си разходи за електроенергия и да одобри енергийната си ефективност, "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца е изградило собствен фотолтаичен парк с мощност 240 кВт, което ще оптимизира експлоатационните разходи.

Преди да вземе окончателни решения за новите цени на услугите на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас и на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца, на 12 юли 2022 г. КЕВР проведе открити заседания и обществени обсъждания с участието на заинтересовани страни - омбудсмана, национално представени синдикати, граждански сдружения.

 В изпълнение на утвърдения график за приемане на бизнес планове и цени на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 г., днес КЕВР започна и административните производства по заявленията на ВиК операторите във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник. По тях предстои да бъдат проведени открити заседания и обществени обсъждания с участието на заинтересовани страни, се посочва още в съобщението.