Нашата цел е екологично производство на енергия. Отделянето на финансови средства за постигане на екологичните изисквания са необходимо условие за гарантиране на работата на "Топлофикация Русе" в дългосрочен план, както и за устойчивото развитие на инвестиционната програма на предприятието. Приоритет за нас са проекти, свързани с опазване на околната среда. Това заяви инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе".

"Това включва реконструкция на парогенераторите за постигане на нормите за емисии на азотни окиси и реконструкция на съществуващите електрофилтри, депото за пепелина и сгурия. Проектите на дружеството носят положителен екологичен ефект за града", добави той.

Инж. Желев посочи, че през 2021 г. са пуснали в експлоатация новата сероочистваща инсталация.

"Съоръжението е един от най-мащабните и успешно реализирани проекти на предприятието. Целта на инвестицията е намаляването на показателите за серни оксиди и фини прахови частици. Сероочистващата инсталация работи с пълно натоварване и достига ефективност на очистване до 97% от серните емисии, както и фините прахови частици. Цялото доставено оборудване, методите на измерване и софтуера за събиране, обработка и експорт на данните от тях отговарят на всички нормативни изисквания за реализиране на представителен мониторинг на отпадните димни газове", добави той.

Директорът на "Топлофикация Русе" инж. Севдалин Желев коментира още, че с изграждането на новата сероочистваща инсталация производството на енергия се извършва изцяло в съответствие с екологичните изисквания на европейското законодателство и се намалява рискът от замърсяване на околната среда.

"За изграждането на инсталацията за очистване на димните газове, получени при изгаряне на въглищата в парогенератори 7, 5 и 4 в ТЕЦ "Русе-Изток, беше необходим период от около 1 година. За нас беше голямо предизвикателство да завършим този проект по време на плановия ремонт през лятото, в обстановка на пандемия. Процесът на изграждане на подобен тип съоръжения изисква години наред работа, но с добро планиране успяхме да реализираме успешно и бързо инвестицията", посочи още инж. Желев.

"Нашата цел е производство на чиста енергия. Две години усилено работим по пускането в експлоатация на газовите конегератори, в които инвестирахме. Заехме се с това начинание, защото преминаването към нови горива, заместващи въглищата, е единственият начин нашето дружество да продължи производствената си дейност и да запазим работните места на трудещите се. След като завършим проекта, в летен режим топлоцентралата ще работи само на газ. Тази инвестиция ще подпомогне осъществяването на целите на Европейския зелен пакт за по-чисто производство на енергия. По план газовите когенератори ще бъдат пуснати в експлоатация тази година", коментира още директорът

Севдалин Желев увери също така, че ще реализират до край енергийната трансформация на топлофикацията не само заради европейските изисквания, но и защото в предприятието работят поколения енергетици, отдали целия си живот в името на развитието на "Топлофикация Русе".

"Чрез замяна на част от въглищата с природния газ, ще намалим чувствително въглеродните емисии. Газификацията ще се отрази положително както на гр. Русе, така и на екологичните и финансови резултати на Топлофикация Русе", допълни директорът на топлофикацията.

Той обясни, че през последните години се увеличава цената на емисиите, които трябва да плащат за производството на енергия от въглища. Това за тях вече е икономически нерентабилно.

"Имаме много работа по проекта ни за преминаване към природен газ през лятото. Тези наши инвестиции ще повлияят положително върху дейността ни и опазването на чистия въздух в гр. Русе", каза инж. Желев.

Директорът коментира, че тази година са заложили в ремонтната им програма инвестиции за извършване на реконструкция, модернизация и разширяване на топлопреносната мрежа.

"След обстоен оглед и анализ ще подменим амортизирани трасета. Планираме да извършим подобрение на основните съоръжения. Ще бъде изготвен график на ремонтните дейности. Те ще започнат след като бъде спряно отоплението в града. С превантивните мероприятия се гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимния сезон.", обясни инж. Желев.

Шефът на "Топлофикация Русе" подчерта, че през годините са инвестирали в безопасност на труда, ефективно и екологосъобразно производство на енергия. Влагаме огромен финансов ресурс в гарантиране на надеждната работа на предприятието, както и в мерки за опазване на околната среда. По този начин ние отговаряме на най-високите европейски стандарти за производство на енергия.", сподели инж. Желев. Той увери, че и занапред ще продължават екологична трансформация на "Топлофикация Русе".

Според директора се полагат големи усилия да предоставят качествени и надеждни услуги.

"Дейността ни е специфична. Колкото и подобрения да правим по съоръженията и топлопреносната мрежа, винаги има риск от аварии. В тези моменти правим всичко по силите си, те да бъдат отстранени в кратки срокове. Надявам се на разбиране от страна на абонатите", завърши инж. Желев.