Специална мярка в плана за дейността на Инспекцията по труда през 2021 г. ще гарантира засилен контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 в предприятията. Това съобщават от пресцентъра на ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

Акцент в проверките по мярката ще бъде и изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта.

С цел подобряване условията на труд и гарантиране в по-висока степен на живота и здравето на работещите, интензивни проверки ще бъдат извършвани и в предприятия с високо ниво на трудов травматизъм. В обекти с рискови производства и дейности се запазва и периодичният контрол, който се осъществява в тях от един до четири пъти в годината съобразно нивото на риска на дейността.

В списъка на обектите, подлежащи на периодичен контрол са включени 35 групи производства и дейности от миннодобивната промишленост, нефто- и газодобива, химичната промишленост, металургията, силикатната промишленост и др.

През тази година ще продължи извършването на интензивни проверки в строителството и в селското стопанство, които остават сред най-рисковите дейности както по използването на недеклариран труд, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Предвид сериозните негативи, които недекларираният труд носи за работещите в частност и за обществото като цяло, превенцията на използването му е друго направление, в което е планиран засилен контрол, допълват от ГИТ.

Икономическата криза, предизвикана от разпространението на коронавируса, увеличава риска от използване на недеклариран труд. Инспекцията по труда напомня на работещите, че само сключеният писмено трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, може да гарантира трудовите и осигурителните им права.

Ежегодният план за дейността на ИА "Главна инспекция по труда" се изготвя на базата на анализ на резултатите от контролната дейност за десетте месеца от предходната година. Определените приоритети се съгласуват със социалните партньори.

За първи път през 2021 г. в плана за дейността на Инспекцията по труда са включени и над 2000 обекта на контрол, които са оценени като високорискови по отношение цялостното прилагане на трудовото законодателство чрез специална методика, разработена по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ". Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

По него са назначени помощник-инспектори, които са в помощ на работодателите за повишаване информираността им по отношение на задължението им за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Помощник-инспекторите могат да демонстрират на работодатели и длъжностни лица функционалностите на достъпните на български език 41 онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска в различни високорискови икономически дейности. Те могат да се използват и за обучения и инструктажи. Благодарение на ГИТ достъпен на български език и адаптиран съгласно българското законодателство е и онлайн инструмент за интерактивна оценка на риска за превенция на разпространението на COVID-19.