През 2019 г. безработните са 142.8 хил., от които 82.3 хил. са мъже и 60.5 хил. - жени, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с 2018 г. броят на безработните хора намалява със 17.6 на сто. Коефициентът на безработица намалява с един процентен пункт в сравнение с 2018 г. и достига 4.2 на сто. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.2 процентни пункта, а този при жените - с 0.8 процентни пункта, като достига съответно 4.5 и 3.9 на сто.

През 2019 г. икономически активните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 3 276.4 хил. или 73.2 на сто от населението на същата възраст. Общият брой на заетите e 3 233.1 хил. или 54.2 на сто от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1 732.1 хил. (53.6 на сто) са мъже и 1 501.1 хил. (46.4 на сто) са жени.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3а136.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1 на сто, съответно 74.1 на сто за мъжете и 66 на сто за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75 на сто или с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 2.8 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта, като достига съответно 79.3 и 70.7 на сто.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години достига 64.4 на сто (69.2 на сто за мъжете и 59.9 на сто за жените). В сравнение с 2018 г. той нараства с 3.7 процентни пункта - с 3.8 процентни пункта при мъжете и с 3.5 процентни пункта при жените.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.9 на сто. В сравнение с 2018 г. този коефициент намалява с 1.4 процентни пункта. Продължително безработни (от една или повече години) са 81.0 хил., или 56.7 на сто от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.4 на сто - съответно 2.6 на сто за мъжете и 2.2 на сто за жените.

Икономически неактивните хора на възраст 15 - 64 навършени години са 1 197.7 хил., от които 505.8 хил. са мъже и 691.9 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 26.8 на сто - съответно 22.4 на сто за мъжете и 31.3 на сто за жените.

Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 - 64 навършени години е 61.7 хил., или 5.2 на сто от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група. Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 13.9 на сто (при 12.7 на сто през 2018 година).

Относителният дял на хората с висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.5 на сто, с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2018 година.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 16.7 на сто (при 18.1 на сто през 2018 година).