През третото тримесечие на 2018 г. броят на безработните е 168.3 хил., от които 97.2 хил. (57.7 на сто) са мъже и 71.1 хил. (42.3 на сто) - жени. Коефициентът на безработица е 5 на сто и в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.8 процента. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.4 на сто, а за жените - 4.5 на сто.

От всички безработни 13.7 на сто са с висше образование, 49.2 на сто - със средно, и 37.1 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.3 на сто за висше образование, 4.3 на сто за средно образование и 14 на сто за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 62.5 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 3.1 на сто - 3.4 на сто за мъжете и 2.8 на сто за жените.

От общия брой на безработните 33 000 или 19.6 на сто, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.2 на сто - с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8.8 на сто, а при жените - 7.2 на сто, като за посочения период намалява съответно с 1.5 и 2.2 процентни пункта.