Общинският съвет ще може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за определен период от 2020 г. задължените лица - предприятия, които, вследствие на извънредното положение, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината, прие на първо четене парламентът. Депутатите гласуваха промени в Закона за местните данъци и такси, внесени от ГЕРБ.

Преустановяването на дейността за съответния период ще се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин, определен от общинските съвети по места.

Мотивът за промяната е, че в момента фирмите имат възможност да подадат декларация, че няма да ползват имот, за да бъдат освободени частично от такса смет за него. Това става с декларация, която обаче се подава до края на предходната година. Заради ограниченията, наложени като мярка срещу разпространението на коронавируса, част от бизнесите са спрели работа непланирано и съответно не ползват имотите, за които плащат таксата за битови отпадъци.

До момента заради пандемията беше дадена възможност за по-късно плащане на вноските по такса смет и местните данъци.

С измененията в закона се прецизира и датата за подаване на данъчна декларация за облагане с туристически данък и тя става 31 януари. В момента в закона е посочена датата 30 януари, но първият месец от годината има 31 дни и това води до заблуждение данъчнозадължените лица относно края на срока.

С друга промяна в закона отпадне изискването собствениците на разкомплектово моторно превозно средство след прекратяване на неговата регистрация да носят бележка за това в общината. Причината е, че местните власти имат връзка със системата на МВР и получават данните автоматично.

Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за движението по пътищата, като се допълва, че специален режим на движение на моторните превозни средства могат да ползват и тези на лечебните заведения, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния.

НС реши притежателят на моторно превозно средство, за което е имало поне една регистрация в страната, да представя на службите по регистрация на МВР издаден или заверен от общината документ за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин при следващата регистрация на превозното средство.