През октомври 2009 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата, който намалява с 1.3 пункта в сравнение със септември. С изключение на промишлеността в останалите отрасли показателят регистрира намаление, като най-големият спад е в отрасъл „Строителство”.

Промишленост.
Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” през октомври се покачва с 2.1 пункта в сравнение с предходния месец. Това повишение е в резултат главно на по-високите очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на промишлените предприятия през следващите шест месеца. Леко повишен оптимизъм има и в очакванията за производствената активност и износа през следващите три месеца, съпроводено обаче с намерения за съкращаване на заетите в отрасъла. Бизнес анкетата отчита също известно забавяне в спада на производствената активност.
За последния месец и оценките за осигуреността на производството с поръчки от страната и от чужбина леко се подобряват, като през октомври поръчките осигуряват производство за 4.1 месеца напред. Преди една година обаче тази осигуреност е била 5.9 месеца. Средното натоварване на мощностите в промишлеността за последните три месеца (от юли до октомври) се покачва с 0.9 пункта и достига 64.8%. Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса в отрасъла, посочван от около 57% от предприятията за последните три месеца.  През октомври анкетата не отчита инфлационни очаквания за продажните цени в промишлеността.

Строителство.
През октомври 2009 г. съставният показател “бизнес климат в строителството” се влошава с 8.6 пункта спрямо предходния месец. Понижението се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес ситуацията в предприятията. Настоящата строителна активност се оценява като намалена, а и прогнозите за следващите три месеца са в същата посока. Осигуреността на производството с поръчки продължава да намалява, а очакванията за следващите шест месеца са спадът да продължи .
Очаква се и намаление на персонала. С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчната финансова осигуреност. През октомври се засилва и негативното влияние на фактора “недостатъчно търсене” . Предприятията, които предвиждат намаление на продажните цени, продължават да са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци

Търговия на дребно.
Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” през октомври се понижава с 0.5 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на слабо влошаване в оценките на настоящата бизнес ситуация. Същевременно предприятията не очакват съществена промяна в бизнес състоянието си през следващите шест месеца. Обемът на продажбите през последните три месеца намалява, но с по-бавни темпове. Въпреки че прогнозите за продажбите през следващите три месеца не са по-добри, очакванията за поръчките към доставчиците са по-благоприятни (балансовият показател се покачва с 4.2 процентни пункта. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене продължават да бъдат главните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, но тяхното негативно влияние намалява в сравнение с предходния месец (съответно с 8.6 и 6.5 процентни пункта). Повишава се обаче делът на мениджърите, които посочват конкуренцията в бранша като проблем за дейността им. Обичайно през годините най-силни фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в търговията на дребно, са търсенето и конкуренцията.
По отношение на продажните цени в търговията на дребно анкетата не отчита очаквания за увеличаване на цените.

Услуги.
През октомври 2009 г. съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” отбелязва понижение с 1.4 пункта. Продължава започналото от август низходящо развитие на бизнес конюнктурата в отрасъла след слабото възстановяване през периода март - юли 2009 година . По мнението на мениджърите настоящата бизнес ситуация се е запазила почти същата както през миналия месец, но относно бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца техните прогнози са по-неблагоприятни. Търсенето на услуги през последните три месеца е намаляло, а и очакванията за следващите три месеца са неговият обем да продължи да се свива .
Същевременно се предвижда и по-нататъшно съкращаване на персонала. През последните месеци несигурната икономическа среда неизменно е посочвана като първостепенен фактор с най-силно негативно въздействие върху дейността на предприятията в сектора на услугите (57% от предприятията). Този фактор е изместил обичайното затруднение - конкуренцията в бранша, което минава на втори план.
По отношение на продажните цени в сектора на услугите предприемачите продължават да предвиждат, че ще има намаление през следващите три месеца