17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ


Какво ви предлагаме

 • Да закупите собствено жилище или да ремонтирате своя дом;
 • Да изберете най-изгодния  вариант за финансиране, спрямо възможностите си  за издължаване  през следващите години ;
 • Да осъществите своите инвестиционни планове;
 • Да ползвате допълнителни парични средства, за покриване на вашите текущи разходи по нотариални такси, обзавеждане и други.
 • Чрез предоставяне на богата гама от застрахователни продукти, да осигурите сигурност за Вашия дом и финансова обезпеченост на Вас и Вашето семейство.
 • Да получавате информация за наличните си средства в Банката, във всеки един момент;

Какви са предимствата за Вас

•    Атрактивни лихвени условия
•    Висок процент на финансиране
•    Предварително одобрение до 2 часа

и още:

•    Бонус револвираща кредитна карта
•    Избор на валутата на кредита – лева или евро
•    Дълъг срок за погасяване на кредита
•    Плаващ лихвен процент за целия период на кредита
•    Избор между намаляващи и анюитетни погасителни вноски.

Необходими документи
 

 • Копие от документ за самоличност;
 • Искане за отпускане на ипотечен кредит (по образец);
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Съгласие на работодател за превод на трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол по сметка в Банката (по образец);
 • Удостоверение за получавано месечно трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол (по образец) – в случай че кредитоискателят не може да осигури превод на възнаграждението си по сметка в Банката;
 • Заверено копие от годишна данъчна декларация за предходна година;
 • Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Нотариален акт или друг документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за тежести;
 • Пазарна оценка;
 • Други документи по преценка на Банката.

 


Виж Лихвен бюлетин. 

Oще услуги на банката

Контакти

СИБАНК АД, София

Зелена линия: 0800 14014

Централа

България, София 1000,
ул. "Съборна", № 11А
Център за обслужване на клиенти: 0700 1 4554
Телeкс: 23008 brib bg,
SWIFT: BUIBBGSF
е-поща info@eibank.bg

www.eibank.bg

Картов център - Тел: 9399509, 9399508