17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Кредитите за оборотни средства отпускани от СИБАНК сигуряват средства за покриване на разходи, свързани с основната дейност на Вашата фирма. Вие избирате схемата на погасяване в зависимост от, спецификата  и сезонността на Вашия бизнес.

Гъвкави погасителни схеми:

 • погасителен план на равни месечни вноски
 • Сезонен погасителен план
 • Овърдрафт и Кредитна линия с револвиращ лимит, ползвате отново погасената сума и заплащате лихва само на използваната сума

Конкуренти лихвени условия

Възможност за частично или пълно предсрочно погасяване

Гратисен период до 6 месеца* за кредити
* Този максимален гратисен период не важи за оборотни кредити, отпуснати на дружества с основна дейност земеделие

Клиентите на СИБАНК могат да се възползват от преференциални условия при застраховане на обезпечението на кредита в “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД.


Целева група:

 • юридически лица и еднолични търговци и упражняващи дейност в страната,
 • земеделски производители (включително и физически лица)

Размер на кредита:

 • в зависимост от конкретните нужди и финансовите възможности на кредитоискателя;

Валута:
Лева, евро

Срок на погасяване:

 • до 2 години /24 месеца/;

*При овърдрафт или кредитна линия, като се изисква ежегодно пълно погасяване всяка календарна година и след разглеждане от страна на Банката се револвира за следващ 12-месечен период

Обезпечение на кредита:

 • Ипотека на недвижим имот;
 • Залог на движими вещи; вземания; залог на парични средства по сметка в СИБАНК
 • Запис на заповед, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица
 • Лихвените проценти по кредитите за оборотни средства на малки и средни предприятия се формират по следния начин:
 • Банков лихвен процент (БЛП) на СИБАНК плюс надбавка по договаряне за кредити в лева или евро
 • Три месечен ЛИБОР (за щатски долари), респективно три / шест месечен ЮРИБОР (за евро) плюс надбавка по договаряне

 


Инвестиционните кредити на СИБАНК развиват Вашия бизнеса, като осигуряват финансиране на покупка, строителство (за собствено ползване), довършителни работи, ремонт на магазини или офиси, покупка на нови машини или оборудване.


 • Изготвяне на индивидуален погасителен план, съобразен с възможностите, спецификата и сезонността на бизнеса на клиента
 • Дълъг срок на погасяване до 10 години (при покупка и/или строеж на недвижим имот)
 • Конкуренти лихвени условия
 • Възможност за частично или пълно предсрочно погасяване
 • Гратисен период до 6 месеца*

* Този максимален гратисен период не важи за кредити с цел строителство на недвижим имот за собствено ползване или за фирми с изразена сезонност в бизнеса (напр.земеделие

Клиентите на СИБАНК могат да се възползват от преференциални условия при застраховане на обезпечението на кредита в “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД.

Целева група:

 • юридически лица и еднолични търговци и упражняващи дейност в страната,
 • земеделски производители (включително и физически лица)

Размер на кредита:

 • в зависимост от конкретните нужди и финансовите възможности на кредитоискателя;

Валута:
Лева, евро

Срок на погасяване:

 • до 5 години при закупуване на машини, оборудване, транспортни средства
 • до 7 години при ремонт на недвижими имот и други (различни от покупка и/или строеж на недвижим имот)
 • до 10 години при покупка и/или строеж на недвижим имот

Начини на погасяване:

 • Индивидуален погасителен план, съобразен със сезонността в бизнеса на клиента;

Обезпечение на кредита*:

 • Ипотека на недвижим имот;
 • Залог на движими вещи: машини, оборудване, транспортни средства, стоки в оборот и др.
 • Залог на вземания;
 • Залог на парични средства по сметка в СИБАНК
 • Запис на заповед, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица

*Предложеното обезпечение може да е собственост на кредитоискателя или на друго физическо или юридическо лице.

Целева група:

 • юридически лица и еднолични търговци и упражняващи дейност в страната,
 • земеделски производители (включително и физически лица)

Размер на кредита:

 • в зависимост от конкретните нужди и финансовите възможности на кредитоискателя;

Валута:
Лева, евро

Срок на погасяване:

 • до 5 години при закупуване на машини, оборудване, транспортни средства
 • до 7 години при ремонт на недвижими имот и други (различни от покупка и/или строеж на недвижим имот)
 • до 10 години при покупка и/или строеж на недвижим имот

Начини на погасяване:

 • Индивидуален погасителен план, съобразен със сезонността в бизнеса на клиента;

Обезпечение на кредита*:

 • Ипотека на недвижим имот;
 • Залог на движими вещи: машини, оборудване, транспортни средства, стоки в оборот и др.
 • Залог на вземания;
 • Залог на парични средства по сметка в СИБАНК
 • Запис на заповед, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица

*Предложеното обезпечение може да е собственост на кредитоискателя или на друго физическо или юридическо лице.

 • Лихвените проценти по кредитите за оборотни средства на малки и средни предприятия се формират на база банков лихвен процент (БЛП) на СИБАНК плюс надбавка по договаряне за кредити в лева или евро
   
 • три/шест месечен ЮРИБОР (за евро) плюс надбавка по договаряне

 

 

Oще услуги на банката

Контакти

СИБАНК АД, София

Зелена линия: 0800 14014

Централа

България, София 1000,
ул. "Съборна", № 11А
Център за обслужване на клиенти: 0700 1 4554
Телeкс: 23008 brib bg,
SWIFT: BUIBBGSF
е-поща info@eibank.bg

www.eibank.bg

Картов център - Тел: 9399509, 9399508