17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ "За теб"

Валута: Лева

Минимален размер: 1 000 лева
Максимален размер:  до 35 000 лева
                                          до 40 000 лева - за клиенти с доход над 1500 лева
                                          до 50 000 лева – за клиенти с доход над 2000 лева
                                                                              
Минимален срок на издължаване: 1 година (12 месеца)
Максимален срок на издължаване: до 10 години (120 месеца), за суми над 35 000 максималният срок на издължаване е до 7 години (84 месеца)

Обезпечение:
Залог върху бъдещи вземания с произход от трудово/ служебно правоотношение/ договор за управление и контрол на кредитополучателя.

Усвояване:
Еднократно чрез заверяване на сумата по разплащателната сметка с издадена банкова карта, с титуляр кредитополучателя, след подписване на Договора за кредит от страните по него и изпълнение на следните условия:

 • учредяване на договореното/ ите обезпечение/я;


Погасяване:
Кредитът се погасява на равни по сума ежемесечни анюитетни погасителни вноски, включващи главница и лихва, на определено число от месеца, посочено в погасителен план, неразделна част от договора за кредит. Броят на вноските съответства на броя на месеците в срока на погасяване на кредита.

Бонус:
Безплатно издаване на револвираща кредитна карта с  гратисен период MasterCard Standard/ Visa Classic.

ЛИХВИ И ТАКСИ

Променлив лихвен процент:

 • 4.79% със срок за погасяване на кредита до 48 месеца
 • 5.50% със срок на погасяване на кредита до 60 месеца
 • 5.99% със срок на погасяване на кредита до 72 месецa

Условия за ползване на офертата:

 • Минимална сума на кредита 15 000 лева
 • При наличие на разплащателен пакет с активно интернет банкиране
 • При на личие на револвираща кредитна карта „За Теб“ с  гратисен период MasterCard Standard/ Visa Classic
 • Минимален осигурителен доход на кредитополучателя 1 250 лева.

Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността:

За кредити с размер до 30 000 лева – без такса при кандидатстване за кредит,  200 лева след подписване на договора за кредит.

За кредити с размер над 30 001 лева – без такса при кандидатстване за кредит , 250 лева след подписване на договора за кредит.

Лихвеният процент по кредита е променлив и се формира като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) на ОББ АД за кредити в национална валута плюс надбавка. Стойността на РЛП за кредити в национална валута е 0.7 % и е валидна до последваща промяна от страна на Банката.

*РЛП на ОББ се определя по утвърдена от Банката Методика за изчисляване на референтен лихвен процент на „ОББ“ АД (Методика), приета с Решение на Управителния съвет на „Сибанк“ ЕАД с Протокол 25/09.06.2014 г., влязла в сила от 14.07.2014 г., допълнена и изменена с Протокол 8/22.02.2016 г

Представителен пример:
 

Размер на кредита

Срок на кредита

(в месеци)

Лихвен процент

Месечна погасителна вноска

Обща дължима сума в края на срока на кредита

ГПР*

35 000 лева

48

4.79%

802.70 лева

39 083.60 лева

5.70%

35 000 лева

60 5.50% 668.54 лева 40 742.44 лева 6.37%

35 000 лева

72 5.99% 579.89 лева 42 457.78 лева 6.84%

*При калкулиране на годишния процент на разходите (ГПР) е допуснато, че кредитът е усвоен незабавно и изцяло, лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок, както и че кредита ще се издължава с анюитетни погасителни вноски. Калкулирана е еднократна такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността - 250 лева, годишна такса по револвираща кредитна карта – 40 лева и месечна такса за поддръжка на  разплащателен пакет „Класика“ – 3 лева.

Стандартна оферта

Лихвени проценти (на годишна база):

•    Променлив лихвен процент от 6.95% (РЛП плюс надбавка 6.25 пункта)

Лихвеният процент може да бъде по-висок, в зависимост от индивидуалния кредитен профил на клиента.
Лихвеният процент по кредита е променлив и се формира като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) на ОББ АД за кредити в национална валута плюс надбавка. Лихвеният процент може да се изменя при промяна на РЛП на СИБАНК. 

Промяна в размера на актуалния РЛП може да бъде извършена два пъти в годината при изменение на стойностите към 30 юни и 31 декември на пазарните индекси и индикатори, в зависимост, от които е определен РЛП. Промяна на стойността на РЛП влиза в сила от 1-ви август и на 1-ви февруари само и единствено при условие, че разликата между действащия до момента и новия РЛП в абсолютната стойност е равна или надхвърля 0.5%.  Новият размер на РЛП може да бъде по-висок или по-нисък от действащия до момента. Новият размер на РЛП се отразява в размера на месечните погасителни вноски, дължими от месеца, следващ месеца, от който е в сила новият размер на РЛП.

Стойността на РЛП за кредити в национална валута е 0.7% и е валидна до последваща промяна от страна на Банката.

Представителен пример:
 

Размер на кредита

Срок на кредита

(в месеци)

Лихвен процент

Месечна погасителна вноска

Обща дължима сума в края на срока на кредита

ГПР*

25 000 лева

120

6.95%

289.63 лева

35 255.28 лева

7.58%


*При калкулиране на годишния процент на разходите (ГПР) е допуснато, че кредитът е усвоен незабавно и изцяло, лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок, както и че кредита ще се издължава с анюитетни погасителни вноски. Калкулирана е еднократна такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността в размер на 200 лева и месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 2,50 лева.

•    Фиксиран  лихвен процент 7.95%

Условия за ползване на офертата:
•    Максимален срок за погасяване на кредита 60 месеца

Такси и комисиони:
•    Без такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността

Представителен пример:

Размер на кредита

Срок на кредита

(в месеци)

Лихвен процент

Месечна погасителна вноска

Обща дължима сума в края на срока на кредита

ГПР*

20 000 лева

60

7.95%

405.05 лева

24 452.97 лева

8.53%

*При калкулиране на годишния процент на разходите (ГПР) е допуснато, че кредитът е усвоен незабавно и изцяло, лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок, както и че кредита ще се издължава с анюитетни погасителни вноски. Калкулирана е месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 2,50 лева.

Такси и комисиони:

 • Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността:
  - за кредити в размер до 15 000 лв.   без такса при кандидатстване за кредит  и 110.00 лева след подписване на договора за кредит;
  - за кредити в размер от 15 001 лв. до 30 000 лв. без такса при кандидатстване за кредит  и 200.00 лева   след подписване на договора за кредит;
  - за кредити  в размер над 30 001 лв. без такса при кандидатстване за кредит  и 250.00 лева след подписване на договора за кредит.
   
 • Предсрочно погасяване - пълно и частично, без ограничения в размера и без комисион за предсрочно погасяване;

 

Oще услуги на банката

Контакти

СИБАНК АД, София

Зелена линия: 0800 14014

Централа

България, София 1000,
ул. "Съборна", № 11А
Център за обслужване на клиенти: 0700 1 4554
Телeкс: 23008 brib bg,
SWIFT: BUIBBGSF
е-поща info@eibank.bg

www.eibank.bg

Картов център - Тел: 9399509, 9399508