17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица
СПЕСТОВЕН ВЛОГ "ИЗГОДНА СМЕТКА"

 

Платежна сметка за основни операции е вид разплащателна сметка, водена в български левове и предназначена за физически лица, чрез която се предоставят следните разплащателни услуги:

 • Внасяне и теглене на пари в брой от платежна сметка
 • Кредитен превод в лева и в евро
 • Платежни операции, извършвани чрез дебитна  карта, включително плащания чрез интернет
 • Плащане по директен дебит в левове
 • Периодичен превод-вътрешнобанкови между сметки на различни титуляри; междубанкови преводи чрез Бисера
   

Допълнителни продукти:

 • Избор за издаване на дебитна карта – Visa Electron или Debit MasterCard, чрез която имате достъп до вашите средства 24/7 в страната и в чужбина;
 • Може да се разпореждате със средствата в клон/офис на банката или като се регистрирате за услугата Сибанк Онлайн/Сибанк Mobile.
   

Новият спестовен влог е специално създаден за Ваше удобство. Той Ви дава пълна свобода както да спестявате без ограничения в срока,  така и да разполагате със средствата си при нужда, като се възползвате от атрактивните лихвени условия. СИБАНК Ви предлага изгодна спестовна сметка при:

 • Нарастващ лихвен процент в зависимост от разполагаемите средства
 • Неограничени възможности за:
  • довнасяне на средства и увеличаване на доходността
  • теглене на средства по всяко време, без загуба на лихвен доход
 • Минимална сума за откриване
 • Безплатно откриване на спестовен влог
 • Без месечна такса за обслужване, при поддържане на остатък по влога в определен размер
 • Възможност за автоматично прехвърляне на средства от/по влога по/от друга Ваша  сметка чрез периодичен превод
 • Възможност за предоставяне на кредит, обезпечен със средства по влога.
СИБАНК открива спестовни влогове на граждани в лева и чуждестранна валута, по които титулярите спестяват парични средства.

Валута:
Лева (BGN)
Евро (EUR)
Щатски долари (USD)

Минимална сума за олихвяване:
50 BGN
50 EUR
50 USD

Срок на депозиране:
• Безсрочен

Олихвяване:

При определяне на лихвените проценти на левовите депозити се отчита нивото на определения от БНБ основен лихвен процент, равнищата на търсене и предлагане на свободни парични средства, размера и срочността на вложените средства, както и критериите за ефективност в лихвената политика на Банката. За валутните вложения се отчитат условията на международните парични пазари, както и търсенето и предлагането на чуждестранна валута на местните пазари.

Депозираните суми се олихвяват с променлив годишен лихвен процент.

Размерът на годишния лихвен процент е диференциран съобразно салдото и вида валута на влога. Лихвите са на база 30 лихводни през месеца, 360 дни за година, върху депозираната сума за времето на реалното й престояване по сметката в Банката. Начислените лихви се капитализират към сумата на влога в края на всяка календарна година или се изплащат при закриването му.

Довнасяне/теглене  на суми:

Допуска се без ограничение. Банката не изпълнява платежни нареждания в местна и чуждестранна валута, инициирани от спестовни влогове, с изключение на вътрешнобанкови платежни нареждания между сметки на един и същ титуляр.

При разпореждане със суми от спестовния влог клиентът заплаща предвидените такси и комисиони, съгласно Тарифата на СИБАНК ЕАД.

Приетите от СИБАНК ЕАД суми по влогове на ДЕПОЗАНТА, независимо от техния брой, размер и валута, са гарантирани чрез участието на БАНКАТА във Фонда за гарантиране на влоговете в банките, до  196 000 лева, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на: решение на Българската народна банка за отнемане на издадената лицензия за банкова дейност, решение на БНБ за установяване, че влоговете са неналични и че по нейна преценка към този момент Банката изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива или от акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката. Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете чрез търговска банка, определена от управителния съвет. Депозитът е гарантиран в размер до 250 000 лева за срок от три месеца от момента, в който средствата са постъпили по сметката, в случай че произходът им е в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда. ДЕПОЗАНТЪТ се задължава да уведоми писмено  БАНКАТА в случай, че средствата имат такъв характер, както и да предостави доказателства за същото.

Не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“ по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда.

Виж Лихвен бюлети.

Oще услуги на банката

Контакти

СИБАНК АД, София

Зелена линия: 0800 14014

Централа

България, София 1000,
ул. "Съборна", № 11А
Център за обслужване на клиенти: 0700 1 4554
Телeкс: 23008 brib bg,
SWIFT: BUIBBGSF
е-поща info@eibank.bg

www.eibank.bg

Картов център - Тел: 9399509, 9399508