17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)


ДЕПОЗИТ ЕКСТРА

Нуждаете се от 12 месечен депозит, съчетан с възможност за частично теглене на депозираните средства  без прекратяване на сключения договор.

Стремите се да оптимизирате управлението на собствените  авоари като ги обединявате с цел постигане на по-висок лихвен доход.
 
Получете Екстра възможности за увеличаване на Вашия доход като запазите свободата си.

• Договореният лихвен доход е гарантиран за период от 12 месеца в условията на намаляващи лихвени проценти по депозитни продукти.
• Възможност за частично теглене на суми до определени минимални прагове в целия срок на договора при запазване на договорената лихва в пълен размер
• Възможност за увеличаване на доходността през следващ период чрез капитализиране на начислената лихва към депозираните средства
• Депозитът се подновява автоматично без необходимост от посещение в банков офис на падежна дата.

Вид валута:
• лева (BGN)
• евро (EUR)
• щатски долари (USD)

Минимална сума:
• 5 000 BGN
• 2 500 EUR
• 3 500 USD

Срок на депозиране:
• 12 месеца

Олихвяване:
При определяне на лихвените проценти на левовите депозити се отчита нивото на определения от БНБ основен лихвен процент, равнищата на търсене и предлагане на свободни парични средства, размера и срочността на вложените средства, както и критериите за ефективност в лихвената политика на Банката. За валутните вложения се отчитат условията на международните парични пазари, както и търсенето и предлагането на чуждестранна валута на местните пазари.

Депозираните суми се олихвяват с годишен лихвен процент, фиксиран за срока на депозита и определен в зависимост от прага на депозираните средства.

Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения срок, при база 360/360 дни. Лихвата се начислява и изплаща в края на договорения срок като се капитализира към депозитната сметка на името на титуляра на депозита.

Довнасяне/теглене  на суми:
Не се допуска довнасяне на суми по депозита.

Частично теглене се допуска в целия срок на договора до размера на сумата на съответния минимален праг.

При теглене на суми, надхвърлящи съответните минимално изискуеми прагове, се нарушават договорните условия и договорът за депозит се прекратява предсрочно. При нарушаване, в т.ч. и пълно изтегляне на средствата от депозитната сметка на дата, различна от падежната, договорът за депозит се прекратява предсрочно като депозираната сума се олихвява с по-нисък годишен лихвен процент за дните на реалното им престояване по депозитната сметка.

При липса на разпоредителни действия със средствата по депозита на падежната дата действието на договора се подновява автоматично за нов срок, равен на първоначално договорения и при действащите лихвени условия по продукта към момента на подновяване.
При разпореждане със суми от депозита Депозантът заплаща предвидените такси и комисиони, съгласно Тарифата на СИБАНК АД.

Приетите от СИБАНК ЕАД суми по влогове на ДЕПОЗАНТА, независимо от техния брой, размер и валута, са гарантирани чрез участието на БАНКАТА във Фонда за гарантиране на влоговете в банките, до  196 000 лева, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на: решение на Българската народна банка за отнемане на издадената лицензия за банкова дейност, решение на БНБ за установяване, че влоговете са неналични и че по нейна преценка към този момент Банката изглежда неспособна – по причини, пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива или от акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние на банката, се препятства предявяването на вземанията на вложителите срещу банката. Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете чрез търговска банка, определена от управителния съвет. Депозитът е гарантиран в размер до 250 000 лева за срок от три месеца от момента, в който средствата са постъпили по сметката, в случай че произходът им е в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда. ДЕПОЗАНТЪТ се задължава да уведоми писмено  БАНКАТА в случай, че средствата имат такъв характер, както и да предостави доказателства за същото.

Не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“ по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда.

 Без такса за откриване
• Без такса за поддръжка
• Без такса за закриване
 
Виж Лихвен бюлетин.
 

Oще услуги на банката

Контакти

СИБАНК АД, София

Зелена линия: 0800 14014

Централа

България, София 1000,
ул. "Съборна", № 11А
Център за обслужване на клиенти: 0700 1 4554
Телeкс: 23008 brib bg,
SWIFT: BUIBBGSF
е-поща info@eibank.bg

www.eibank.bg

Картов център - Тел: 9399509, 9399508