Общият съд на Европейския съюз отмени решението на Европейската комисия, съгласно което групата Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) е злоупотребила с господстващото си положение като е отказала достъп до стратегически газови инфраструктури в България, съобщи съдът.

Делото е свързано с твърдения, че БЕХ и дъщерните дружества "Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД са злоупотребили с господстващо положение в периода между 2010 и 2015 година като са отказали достъп до стратегическа газова инфраструктура в България, припомни след решението на съда в свое съобщение "Булгартрансгаз".

С днешното решение Общият съд отменя изцяло решението на Европейската комисия, както и наложената глоба в размер на общо 77 068 000 евро.

Съдът на ЕС е установил, че обратно на твърденията на Комисията, поведението на "Булгартрансгаз" ЕАД не е възпрепятствало трети страни да получат достъп до българската газопреносна мрежа и подземното газово хранилище "Чирен". Съгласно решението на Съда нито една компания не би могла да е навлязла на българския пазар, респективно да получи ефективен достъп до газопреносна мрежа и ПГХ "Чирен", без достъп до румънския газопровод 1.

Националният оператор използва повода и съобщи, че е сключил повече от 80 договора за достъп и пренос през газопреносната мрежа, както и договори за съхранение в хранилището "Чирен".

При разгледаните в рамките на делото обстоятелства Общият съд намира, че Комисията не е установила злоупотреби с господстващо положение на "Булгартрансгаз".

Аргументите на Европейския съд

Към момента на настъпване на фактите БЕХ — дружество, което се притежава изцяло от българската държава, има няколко дъщерни дружества, които осъществяват дейност в областта на енергетиката в България, сред които Булгаргаз и Булгартрансгаз. Булгартрансгаз управлява и експлоатира газопреносната мрежа, използвана за доставката на газ в България. То контролира и единствената инсталация за съхранение на природен газ в страната, разположена под земята в Чирен.

Снабдяването на България от дълго време зависи почти изцяло от вноса на руски газ. Газът се пренася през Украйна, а след това през Румъния главно по румънския транзитен газопровод 1, стопанисван от оператора на румънската газопреносна система — Transgaz.

От 1974 г. условията за експлоатация на румънския газопровод 1 се уреждат с междуправителствено споразумение между България и Румъния. През 2005 г. по силата на ново споразумение Булгаргаз получава изключително право на ползване върху този газопровод до края на 2011 г. Споразумението е удължено до 2016 г.

През 2010 г. дружеството Овергаз, участник на пазара за доставка на газ в България, подава пред Европейската комисия жалба срещу БЕХ и неговите две дъщерни дружества за нарушение на правилата на конкуренция на Съюза. След провеждане на разследване, с решение от 17 декември 2018 г.1 Комисията констатира, че поведението на тези дружества представлява злоупотреба с господстващо положение на пазара за доставка на газ в България. Нарушението се състои в отказа да се предостави достъп на трети лица, включително на Овергаз, до румънския транзитен газопровод 1, както и до газопреносната мрежа и до газохранилището в Чирен в периода от 30 юли 2010 г. до 1 януари 2015 г. Според Комисията това е попречило на конкурентите на Булгаргаз да развият предлагането си на територията на България. Ето защо Европейската комисия налага на посочените дружества глоба от около 77 милиона евро, отбелязва в съобщението си Европейския съд.

Вследствие на това решение БЕХ и дъщерните му дружества подават пред Общия съд на ЕС жалба за отмяна на решението или, при условията на евентуалност (в случай, че не бъде уважено главното искане - б.р.), за намаляване на размера на глобата.

С решението си Общият съд отменя решението на ЕК. Според съда поради липсата на алтернатива, румънският газопровод 1 е представлявал абсолютно необходима инфраструктура за преноса на руски газ към България. Макар, че Булгаргаз не е собственик на този газопровод, то е имало изключително право на ползване върху него, което е довело до установяването на положение на контрол и следователно на господстващо положение на Булгаргаз на посочения пазар.

Общият съд приема обаче, че ЕК не е доказала, че поведението на Булгаргаз във връзка с достъпа до румънския газопровод 1 е в основата на трудностите, с които се сблъскват трети лица, които искат да получат достъп до посочения газопровод, за да доставят газ от Русия до България. Така всички нередности, които хипотетично е възможно да е допуснало Булгартрансгаз във връзка с газопреносната мрежа и с газохранилището в Чирен, не могат да представляват нарушение на правилата на конкуренция на Съюза, тъй като нито едно предприятие не е могло да навлезе на българския пазар на газ, без достъп до румънския газопровод 1.

Общият съд приема също, че ЕК не е дала възможност на групата БЕХ да развие напълно позицията си относно нарушението, в което е упрекната, и така е нарушила правото ѝ на защита.

При тези обстоятелства Общият съд приема, че Комисията не е доказала надлежно, че групата БЕХ е злоупотребила с господстващото си положение на пазара за доставка на газ в България.

Реакцията на "Булгартрансгаз"

"Днешното решение на Съда на ЕС е още едно потвърждение, че "Булгартрансгаз" ЕАД е осигурил всички необходими условия за предоставяне на прозрачен и недискриминационен достъп на трети лица, както до газопреносната мрежа на България, така и до съоръжението за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен", подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов, цитиран в съобщението на националния оператор.

В момента дружеството има сключени над 80 договора за достъп и пренос с ползватели на газопреносната мрежа и 15 договора за достъп и съхранение на природен газ, сключени с ползватели на ПГХ "Чирен".

"Булгартрансгаз" отбелязва, че изпълнява лицензионните дейности по пренос и съхранение на природен газ в стриктно съответствие с приложимите изисквания на националното и европейското право. Дружеството отговаря на всички критерии за независимост, съобразно европейските изисквания и е сертифициран като независим преносен оператор. През последните години "Булгартрансгаз" модернизира и разшири газопреносната инфраструктура, което позволи двупосочен пренос на природен газ практически с всички съседни страни, което позволи високо ниво на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

В съобщението се посочват и основните проекти, които изпълнява българският газопреносен оператор. Сред тях са проектите от общ интерес за ЕС по разширение на ПГХ Чирен, междусистемната връзка България-Сърбия, които осигуряват възможност за достъп на нови алтернативни източници на газ в региона и повишаване на конкуренцията между пазарните участници. Наред с това, дружеството е акционер с 20% в проектната компания Gastrade S.A., реализираща LNG терминала в Александруполис, Гърция.