"Булгартрансгаз" ЕАД съобщи, че стартира пазарен тест за оценка на търсенето на добавен капацитет в точките на междусистемно свързване. Това националният оператор прави в изпълнение на изискванията на чл. 26 от Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи (CAM NC).

Компанията информира настоящите и потенциалните ползватели на газопреносната мрежа за възможността да подават своите необвързващи прогнози за търсене на добавен капацитет в точките на междусистемно свързване. Резултатите ще покажат интереса на пазарните участници за транспортиране на допълнителни количества природен газ през мрежата на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Информацията следва да бъде представена в рамките на осем седмици от началото на ежегодния търг за годишни капацитетни продукти, т.е. до 28 август 2023 г., отбелязват от компанията.

"Булгартрансгаз" изтъква, че се отказва от възможността да въведе такса за оценка и обработване на необвързващи прогнози за търсенето, за да улесни в максимална степен пазарните участници.

В съответствие с изискванията на Регламента, операторите на преносни системи ще публикуват своите съвместни Доклади за оценка на пазарното търсене в срок от 16 седмици от началото на ежегодния търг за годишен капацитет (до 23 октомври 2023 г.).

В средата на юни независимият преносен оператор "Ай Си Джи Би" (ICGB) съобщи, че ще проведе търгове за наличния свободен капацитет по газопровода Гърция - България - "Ай Джи Би" (IGB) на 3 юли на две платформи за резервиране на капацитет съгласно календара на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).