"Булгартрансгаз" ЕАД приключи оценката на пазарното търсене на добавен капацитет в точките на междусистемно свързване, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459. В сътрудничество със съседните оператори дружеството публикува доклади за оценка на търсенето на база на получени от пазарните участници индикативни прогнози в рамките на необвързващата фаза, започнала на 3 юли 2023 г. Това се казва в съобщение на националния оператор.

Обобщените прогнози, получени от "Булгартрансгаз", за точките на междусистемно свързване (IP) от проведените процедури достигат до:

  • 155,9 GWh/d за IP Кулата/Сидирокастро, при съществуващ твърд технически капацитет в размер на 66,6 GWh/d;
  • 302,2 GWh/d общо за IP Негру Вода 1/Кардам и IP Русе/Гюргево, при съществуващ твърд технически капацитет в двете точки в размер на 185,2 GWh/d;
  • 182,4 GWh/d за IP Стара Загора, при съществуващ твърд технически капацитет в размер на 122,3 GWh/d от страна на Булгартрансгаз.

Въз основа на резултатите от оценките, "Булгартрансгаз" ЕАД стартира съвместни технически проучвания с гръцкия оператор DESFA S.A. за повишаване на капацитета на IP Кулата/Сидирокастро, с румънския оператор Transgaz S.A. за IP Негру Вода 1/Кардам и за IP Русе/Гюргево, както и с оператора на интерконектора Гърция-България "Ай Си Джи Би" АД - за повишаване на капацитета на IP Стара Загора.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов коментира, че получените прогнози за търсене на услуги по пренос на природен газ в посока от юг на север са значително по-високи от съществуващите капацитети, като за някои газови години превишават над два пъти настоящите възможности на инфраструктурата. Според него за реализация на амбициите на страните от Централна и Югоизточна Европа за диверсификация е необходимо разширение на инфраструктурата, която да поеме допълнителни количества газ от надеждни източници. "Основен фактор за нарастването на търсенето на капацитет за пренос през мрежата на Булгартрансгаз са увеличаващата се роля на втечнения природен газ в ЕС и планираните нови LNG терминали в Гърция, както и плановете за увеличаване на потоците по Южния газов коридор", допълни той.

От ключово значение са и проектите от общ интерес за ЕС, които Булгартрансгаз изпълнява - разширението на подземното газово хранилище в Чирен и интерконектора България-Сърбия. В синхрон с тях е и реализацията на терминала за втечнен газ до Александруполис, в който българският газопреносен оператор е съакционер с 20%. Тези проекти осигуряват на търговците на природен газ допълнителна гъвкавост при управлението на доставките и достъп до нови пазари.

Планира се предварителните техническите проучвания за проекти за добавен капацитет да бъдат приключени в срок до 15.01.2024 г., след което по тях да бъдат проведени обществени консултации до 16.02.2024 г. След това проектните предложения ще бъдат представени на съответните национални регулаторни органи за одобрение. Индикативният график предвижда провеждане на обвързваща фаза на пазарен тест на 1 юли 2024 г., се казва в заключение на съобщението.