Европейската комисия е одобрила държавната помощ на България на стойност около 400 млн. евро за държавната газова компания 'Булгаргаз" ЕАД, която е изключителен обществен доставчик на природен газ в страната, съобщиха от институцията. 

Европейската комисия заяви, че субсидираният заем, предоставен на "Булгаргаз", е в съответствие с временната рамка за държавна помощ при кризи, приета от ЕК на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г. за подпомагане на компании, засегнати от руската инвазия в Украйна.

Тази временна рамка при кризи беше изменена отново на 28 октомври 2022 г. и заменена с временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от ЕК на 9 март 2023 г., в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

България уведоми Комисията съгласно временната рамка при кризи за мярка в размер на около 400 милиона евро (800 милиона лева) за подпомагане на "Булгаргаз" ЕАД в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

"Булгаргаз" ЕАД е изключителен обществен доставчик на природен газ в България, непряко изцяло притежаван от българската държава. Поради спирането от страна на Русия на дългосрочния договор на "Булгаргаз" с "Газпром експорт", който покрива 90% от количествата природен газ, доставян от българското дружество на клиенти, този бенефициер е изправен пред необичайни нужди от ликвидност, за да осигури доставките си на природен газ в контекста на покачването на цените на газа на европейските енергийни пазари.

Помощта по тази мярка е под формата на заем със субсидирани лихвени проценти, предоставен от българското министерство на енергетиката.

Комисията установи, че българската мярка отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи. По-специално субсидираният заем е бил предоставен преди 31 декември 2022 г., покрива спешни нужди от ликвидност за целите на оборотния капитал, със срок 3 години е и е с лихвени проценти, които са съобразени с минималните равнища, определени във временната рамка при кризи.

Комисията стигна до заключението, че българската мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка.

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, посочиха от институцията.