Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се самосезира и образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения от страна на "Билла България" ЕООД за забранени търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Решението за образуваното на 2 юли производство е публикувано на сайта на КЗК.

От "Билла България" заявиха пред БТА, че не са уведомени за решението на КЗК.

КЗК е разгледала докладна записка по повод извършено предварително проучване от комисията във връзка с нарастващите цени на дребно (към крайните потребители) на хранителните продукти в магазинната мрежа в началото на 2023 г. и конкретно в големите търговски вериги, чийто дял на пазара на хранителни продукти е значителен. В медийните публикации, които отразяват това, като причина за увеличението на цените се сочат високите надценки и условията, налагани на доставчиците/производителите от страна на търговските вериги, е посочено на сайта на КЗК.

В хода на предварителното проучване КЗК е изискала от производители и доставчици на една от основните групи хранителни продукти - яйца, както и от техни сдружения, информация относно механизма и критериите, по които се сключват договори за доставка на стоки/спогодби за рамкови условия с търговски вериги. Изискана е и информация относно начина на определяне на доставните цени (цени на едро) в процеса на сключване на договорите с търговските вериги, включително и с "Билла България" ЕООД. Представени са и действащите в периода ноември 2021 г. до началото на 2023 г. общи търговски условия на големите търговски вериги.

След анализ на събраната информация, касаеща дейността на търговска верига "Билла", свързана със сключване на договори и споразумения за рамкови условия с доставчиците и производителите на яйца, се установи, че в някои от тях се съдържат клаузи, които може да попадат в обхвата на забраните (абсолютни и условни) по глава Седма "б" от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), включително чл. 37б, ал. 1, т. 9 и т. 10, чл. 37в, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5. Такива са например ограничаването на доставчика по договора да предлага продуктите си на трети лица и заплащане на неустойки в случай на нарушение на това ограничение, поемане за сметка на доставчика на всички разходи за всякакви обезщетения, които купувачът заплаща при рекламация от клиенти и др., посочват от КЗК.

Според КЗК, предвид изложеното възникват съмнения за евентуално извършени нарушения от страна на "Билла" - "Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти", включително и свързани с привеждането в съответствие с Глава Седма "б" от ЗЗК на споразумения за рамкови условия/договори за доставка на стоки с производителите/доставчиците, действащи и в сила за страните след ноември 2021 г.

Към настоящия момент "Билла България" не е уведомена за решение за образуване на производство за проучване от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу дружеството, поради което и не разполагаме с информация за него. Това съобщиха за БТА от "Билла България" във връзка с публикуваното на сайта на КЗК решение на комисията да се самосезира и образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения от страна на дружеството за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

"Уверяваме Ви, че всички договори, общи условия и каквито и да е други документи, уреждащи отношенията на компанията с нейните доставчици и партньори, напълно съответстват на българското законодателство. През последните близо 25 години от навлизането на "Билла" на българския пазар ние сме установили ползотворни взаимоотношения със стотици български доставчици, което се доказва от факта, че с огромен процент от тях работим от самото начало на присъствието ни в България", посочват от дружеството.