Възможността за съхранение на отработилите топлоотделящи касети ТВСА-12 в хранилище за отработено гориво (ХОГ) е сред обсъжданите теми от АЕЦ "Козлодуй", пише специализираното издание atominfo.ru. Разработката е по презентация, изнесена на конференцията на Булатом и е публикувана на страницата на организацията.

Руското гориво ТВСА-12 се използва на шести блок на централата от 2016 г., когато в активната зона на реактора е заредена първата партида от тези касети. Това осигури възможността блокът да работи при мощност от 104% при 4-годишен горивен цикъл с годишно презареждане от 42 касети.

През 2020 г. от блока е извадена първата партида отработени ТВСА-12. Сега те са в охладителния басейн на енергийния блок. В бъдеще е поставена задача за преместване на отработените горивни касети ТВСА-12 във водното хранилище за отработено гориво на централата.

Водно хранилище

Първоначалният схематичен проект на водния ХОГ е разработен от съветския институт "Главтехстройпроект" през 1968 г.

Необходимостта от наличието на хранилище за водно съхранение на АЕЦ "Козлодуй" е потвърдена още преди 10 години, изхождайки от изискванията за връщане от отработеното ядрено гориво от България за Съветския съюз.

Отработеното гориво от блоковете ВВЕР-440 можеше да се съхранява в басейните до три години, докато наличните контейнери позволяват транспортирането на гориво едва след пет години на престой, което доведе до изискването за създаване на междинно съоръжение за съхранение във воден басейн на площадката.

За окончателната разработка на проекта за хранилище отговаряха съветският ВНИПИЕТ и българската компания Енергопроект. Възможностите на хранилището за съхранение бяха разширени за отработеното ядрено гориво от ВВЕР-1000.

Водното хранилище е изградено в югозападната част на обекта. Разполага с четири басейна, пълни с вода, в които са и контейнери с касети с отработено гориво, се посочва в публикацията.

Обосновка за съхранение

Използването на водното хранилище (ХОГ) за междинно съхранение на отработилите касети ТВСА-12 изискват предварителна обосновка на безопасността.

Доклад по темата на конференцията на Булатом в началото на юни изнесе Венелин Русанов, главен експерт в дирекция "Ядрена енергетика" към компанията "Абилико".

Изводите на докладчика като цяло са очаквани - няма открити каквито и да е блокиращи фактори от гледна точка на безопасността за съхранение на отработените ТВСА-12.

За пример може са се погледне таблицата с изчисленията за вариантите за съхранение. Вижда се, че ефективният коефициент на умножение в нито един от вариантите не надвишава 0,92. Трябва да се отбележи, че при изчисленията е използван моделът TВСА-12 B46H6, тоест, касети с най-високо обогатяване.

В предоставените от лектора данни са и оценки за въздействието на различни грешки, изчисления на енергийните изпускания и дейности, както и дозите за персонала.

Експертът отбеляза, че за всички възможни конфигурации за водно съхранение на отработените горивни касети ТВСА-12, стойността за различните конфигурации на запълване на басейна за съхранение на горивото на ХОГ няма да надвишава 0,95.

Енергоотделянето и активността при водно съхранение на контейнер 37/3 с 12 отработени горивни касети TВСА-12, които са били съхранявани в басейна за съхранение в продължение на шест години, няма да превишава граничните стойности за водното хранилище за ХОГ. Колективните и индивидуалните дози за персонала също няма да превишават установените граници.

Така може да се заключи, че отработените касети ТВСА-12, след като са били в басейна за отработено гориво на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй", ще бъдат преместени във водно хранилище на централата.

Но какво ще се прави с тези касети по-нататък остава неизвестно, заключава публикацията.