Парламентът прие на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Измененията, внесени от Красимир Ципов (ГЕРБ) и група народни представители, бяха одобрени със 100 гласа "за" и 48 "въздържал се".

С промените се подобрява и улеснява обслужването на физическите и юридическите лица за подаване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като се осигури възможност за заявяване на горепосочените документи по електронен път чрез "Единна входна точка". Въвеждането й ще осигури интеграция на информационните системи и комплексно използване на данните от Националния статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенцията по вписванията, където се подават отчетите, като по този начин заявителите ще се разтоварят от задължението да ги подават на три различни места. Предвижда се тези изменения да влязат в сила от 1 януари 2022 г.

Законопроектът въвежда комплексно административно обслужване на предприятията, като същевременно се намалява финансовата тежест чрез отпадане на задължението за внасяне на държавна такса за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността, обясняват вносителите.

Спор в пленарна зала предизвика параграф 5 от законопроекта относно проверката на обстоятелството дали е имало общо събрание на съдружниците или акционерите, на което е приет годишният финансов отчет. Предлага се това да се удостоверява само с декларация, предаде БТА.

Крум Зарков от левицата отбеляза, че това е единственият параграф, който скоро ще влезе в сила. Той поиска гаранция, че приемането на този текст няма да създаде предпоставки за публикуване на неистинни данни в Търговския регистър. Зарков попита какво налага тези изменения да се приемат по бързата писта, внесени от народни представители, след като ще влязат в сила след повече от година. По думите му това е още един пример за практиката "законодателство на галоп".

Христиан Митев ("Обединени патриоти") коментира, че и към момента длъжностните лица от Агенцията по вписванията няма как да изследват и удостоверят дали редовно е свикано общото събрание. Не това е основната цел на законопроекта, посочи той.

Красимир Ципов (ГЕРБ) обясни, че идеята за тези промени е обсъждана повече от година от работна група. Трябва да се създаде правното основание за тази централизирана информационна система, но след това този проект трябва да бъде реализиран, което не може да стане за няколко седмици или месеци, коментира той.

Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Габриела Козарева обясни, че новата електронна система може да започне да функционира, единствено и само ако всички натрупани в системата до този момент необработени годишни финансови системи - милион и триста към момента, бъдат обработени. Тя посочи, че е важно параграф 5 да влезе в сила веднага, защото кампанията за 2020 г. вече е в ход. Годишните финансови отчети се обявяват от регистъра, т.е. ние не проследяване и не изследваме информацията, която се съдържа в тях, добави Козарева.