Парите в обращение се увеличили с 15.4% (2,825 млрд. лв.) за година и в края на март са възлизали на 21,2 млрд. лева. Това става ясно от "Прегледа на емисионно-касовата дейност на БНБ" за първото тримесечие на годината.

През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9.1%), така също и в абсолютна стойност (1,527.3 млрд. лв.).

"През първото тримесечие на 2021 г. динамиката на парите в обращение следваше очертаната през годините сезонност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на парите в обращение спрямо края на предходната година. През януари - март 2021 г. парите в обращение намаляха с 32.3 млн. лв., или с 0.2% в сравнение с края на 2020 г. В рамките на разглеждания период, през февруари и март беше отчетено месечно увеличение на парите в обращение съответно с 0.9% и 0.5%, което не беше достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари", пише в документа

В края на март 2021 г. в обращение са 510.1 млн. броя банкноти на стойност 20,6 млрд. лева. За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличава с 33.7 млн. лв (7.1%), а стойността им с 2,765.8 млрд. лв. (15.4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали, отбелязват от БНБ.

В края на март 2021 г. в обращение са 2,741 млрд. броя разменни монети на стойност 488.7 млн. лева. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 116.3 млн. (4.4%), а стойността им - с 23.9 млн. лв. (5.1%). 

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва, но темпът, с който те нарастват, се забавя, разясняват още от Централната банка.