Брутният външен дълг в края на юни 2021 г. се увеличава до 39,284 млрд. евро, става ясно от последните данни на Българската народна банка (БНБ). Този резултат представлява годишен ръст от 4,3% или 1,624 млрд. евро.

В края на юни 2021 г. краткосрочните задължения са 6,064 млрд. евро и се увеличават с 99 млн. евро (1.7%) спрямо края на юни 2020 г. 

Дългосрочните задължения възлизат на 33,220 млрд. евро, като нарастват с 1,525 млрд. евро (4.8%) спрямо края на юни 2020 г. От тях 24,023 млрд. евро са с остатъчен матуритет над една година.

Важно е да отбележим, че в края на полугодието делът на брутните външни задължения деноминирани в евро се увеличава до 85.6%, при 82.2% година по-рано.

Брутният външен дълг на държавното управление в края на юни 2021 г. е 8,329 млрд. евро. Спрямо края на юни 2020 г. той се увеличава с 2,188 млрд. евро или 35.6 процента.

Външните задължения на Централната банка са 829.7 млн. евро. Те се понижават с 19.1 млн. евро (2.3%) спрямо края на юни 2020 г.

Външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар са 4,201 млрд. евро, като се увеличават с 37.1 млн. евро (0.9%) спрямо края на юни 2020 г.

Що се касае до нетния външен дълг, в края на юни 2021 г. той е отрицателен в размер на 16,961 млрд. евро. Той увеличава отрицателната си стойност с 2,536 млрд. евро (17.6%) спрямо края на юни 2020 г.

"Намалението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 4,161 млрд. евро, 8%) в сравнение с това на брутния външен дълг (с 1,624 млрд. евро, 4.3%)", разясняват от Централната банка.