Държавният дълг за 2020 г. е в размер на 29 703 млн. лв., или 25.04 на сто от БВП (118 605 млн. лева), показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Данни на НСИ за БВП >>

През 2020 г. институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от -4056 млн. лв., или -3.42 на сто от БВП.

Дефицитът в подсектора "Централно управление" е в размер на -4551 млн. лв., или -3.8 на сто от БВП.

Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 330 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 165 млн. лева.

Таблица: НСИ

Евростат междувременно съобщи, че в края на 2020 г. най-ниските съотношения на държавния дълг към БВП са регистрирани в Естония (18,2%), Люксембург (24,9%), България (25,0%). Следват Чехия (38,1%) и Швеция (39,9%).

Четиринадесет държави-членки имат съотношение на държавния дълг по-високо от 60% от БВП, като най-високо е регистрирано в Гърция (205,6%), Италия (155,8%), Португалия (133,6%), Испания (120,0%), Кипър (118,2%), Франция (115,7%) и Белгия (114,1%).

Данните показват, че през 2020 г. всички държави-членки са отчели дефицит. Най-високите дефицити са регистрирани в Испания (-11,0% от БВП), Малта (-10,1%), Гърция (-9,7%), Италия (-9,5%), Белгия (-9,4%), Франция и Румъния (и двете -9,2%), Австрия (-8,9 %), Словения (-8.4%), Унгария (-8.1%), Хърватия и Литва (и двете -7.4%) и Полша (-7.0%).

Всички държави-членки, с изключение на Дания (-1,1%), имаха дефицит по-висок от 3% от БВП. (Според Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (известен още като "фискален пакт" националният бюджетен дефицит не трябва да превишава 3% от БВП.),

Както се вижда от данните на НСИ и тези на Евростат в таблицата по-долу, държавният дефицит на България за 2020 г. е 3,4%.

БВП, държавен дефицит/излишък и дълг на България, съответно за 2017, 2018, 2019, 2020 г.

Таблица: Eurostat

*Сектор "Държавно управление" включва няколко подсектора съгласно изискванията на Европейската статистическа система (ЕСС) 2010: Централно държавно управление - S.1311 (включва всички единици, чиито отчети са включени в централния бюджет, университети, Българска национална телевизия, Българско национално радио, извънбюджетни сметки, болници, финансирани от правителството и други институционални единици със самостоятелни бюджети); Местно държавно управление - S.1313 (включва всички общини,болниците, финансирани от тях и извънбюджетни сметки и фондове към общините); и Социалноосигурителни фондове - S.1314 (Национален осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса).