"В "Топлофикация Бургас" имаме амбициозна програма за инвестиции по топлопреносната мрежа в града и осигуряването на чисто и екологично отопление за клиентите", заяви инж. Христин Илиев, директор на предприятието. Експертите са си поставили няколко основни задачи в краткосрочен и дългосрочен план с цел да продължават да отговарят на високите стандарти за работа на топлоцентрала на европейско ниво.

"В краткосрочен план продължаваме да извършваме подобрения на основните съоръжения, осъществяващи преноса на топлинна енергия към крайните потребители на територията на Бургас. Основната цел на тези мероприятия са подготовка на мощностите ни за работа през зимните месеци и гарантиране на сигурно отопление и гореща вода. Всяка година рехабилитираме амортизираните трасета и целим да разширим нашата топлопреносна мрежа чрез присъединяване на нови клиенти", сподели инж. Илиев.

Изпълнителният директор изтъкна, че в дългосрочен план възнамеряват да продължават да работят върху развитието на един от нашите големи стратегически проекти, а именно използването на биогорива за производството на енергия.

"При оползотворяване на биомаса няма вредно въздействие върху околната среда. Тя е сред най-екологичните горива, които могат да се използват при производството на енергия. Това дава и възможност цената на топлоенергията да се запази по-достъпна за потребителите, имайки предвид рекордно високата стойност на газа в последните месеци", посочи инж. Илиев.

"Чрез природния газ и биогоривата, ние произвеждаме чиста енергия за нашия град. Решенията, които вземаме, са изцяло в съответствие с политиката на Европа за намаляване на въглеродните емисии. Продължаваме мисията си да доставяме надеждно отопление за клиентите ни. Благодарение на всички тези усилия и инвестиции се намалява въглеродният отпечатък", заяви инж. Илиев.

Директорът на "Топлофикация Бургас" разказа за внедрената в предприятието когенерационна система и сподели за техния опит при нейното използване. Тя е инсталирана преди около 15 години.

"Технологията използва газо-бутални двигатели и е изцяло компютризирана. Използването й позволява достигане до над 75% обща ефективност и 15% икономия на първична енергия за една година в сравнение с разделното производство на топлинна и електрическа енергия", обясни инж. Илиев.

Инж. Илиев подчерта, че инсталацията отговаря на всички български и европейски изисквания за опазване на околната среда. По думите му съоръжението дава възможност на "Топлофикация Бургас" комбинирано да произвежда топлинна и електрическа енергия от един и същи енергиен източник.

"В сравнение с традиционно произведената електроенергия, при когенерацията допълнително произведената топлина се използва за отоплителните нужди на потребителите. С инвестицията ние произвеждаме надеждна, сигурна и екологична енергия," подчерта инж. Илиев.

Директорът посочи, че използването на когенерацията като енергийно решение се използва във всички сектори на европейската икономика, от индивидуални сгради до тежка индустрия и големи топлофикационни системи. Инвестицията в когенерационната система е в отговор на принципите, според които всяка държава трябва да работи за създаване на нисковъглеродно производство.

"Всички ние сме важна част от устойчивото енергийно развитие на България и чрез дейността ни се запазва енергийната независимост и сигурност на страната ни", изтъкна инж. Илиев.