Не са установени нарушения от страна на "Топлофикация София" EАД - дружеството е спазило всички изисквания, които налагат методиката, лицензията за пренос на енергия и Общите условия. Това показа извънредната проверка на КЕВР за високите сметки за парно за месец март, събудили масово гражданско недоволство.

В голяма степен то (недоволството) се дължи на лоша комуникация - на некоректно и непълно изнасяне и тълкуване на факти и обстоятелства, породили неоправдани очаквания, констатира енергийният регулатор.

Ето какво изнесе КЕВР, като част от доклада на проверяващите.

При проверените абонатни станции, отделни клиенти в жилищни сгради и жалби на клиенти проверката констатира, че за всеки месец от декември 2019 г. до февруари 2020 г. включително, дружеството е фактурирало на клиентите си средно с около 15% топлинна енергия по-малко от реално потребената. За тези три месеца клиентите на дружеството са получили съответно по-ниски сметки.

За март 2020 г., фактурираната на клиентите топлинна енергия е била с около 12% повече от реално доставената в абонатните станции, съответно и сметките на потребителите са били по-високи.

Този начин на фактуриране цели да бъдат облекчени сметките на клиентите през най-студените зимни месеци и се прилага през всеки отоплителен сезон, на основание на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост

Цената на топлинната енергия за март 2020 г. е с 2,84 лв. по-висока от тази за март 2019 г. (Съгласно Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. - 95,64 лв./MWh, без ДДС и съгласно Решение № Ц-15 от 01.10.2018 г. -92,80 лв./MWh без ДДС)

Данните от проверката показват, че за периода декември 2019 - март 2020 г. включително, "Топлофикация София" ЕАД е фактурирала на клиентите по-малко от потребената от тях топлинна енергия. Проверката установи, че месечните сметки на клиентите са изготвени от дружеството при спазване на изискванията на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост.

В годишните си изравнителни сметки клиентите на прогнозен отчет ще получат преизчисление на сумите за всеки месец от изминалия отчетен период, като в тях ще бъде отразено реалното потребление и съответната цена на топлинната енергия.

Обобщените констатации от проверката показват, че не са установени нарушения от страна на "Топлофикация София" EАД на издадената на дружеството Лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия" на територията на София и на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди, одобрени с Решение №ОУ-1 от 27.06.2016 г. на КЕВР.

В заключение на доклада от извършената проверка се посочва, че случаи на некоректно и непълно изнасяне и тълкуване на факти и обстоятелства са допринесли в общественото пространство да възникне напрежение. В резултат на това в значителна степен бяха създадени неоправдани очаквания и част от потребителите бяха подведени. Към институциите и специално към КЕВР, бяха подадени голям брой жалби и възражения, които в основната си част бяха извън нейните правомощия.

Как проверяващите са набрали информацията

Главната задача на проверяващия екип е била да установи дали "Топлофикация София" ЕАД изпълнява издадената й от КЕВР лицензия за пренос на топлинна енергия. Проверени и анализирани са и данните за количествата топлинна енергия, която е била доставена и фактурирана на клиентите както през периода декември 2019 - март 2020 г., така и през март 2020 г.

За тези периоди експертите на КЕВР са изискали от дружеството и подробна информация за потреблението и начислената топлинна енергия в 12 произволно избрани топлофицирани сгради в различни райони на столицата, включително и етажна собственост, където клиенти са подали жалби за начислените им суми.

Какво сега трябва да направи "Топлофикация - София"

След изготвянето на изравнителните сметки за отоплителния сезон "Топлофикация София" ЕАД трябва да представи на всички клиенти в проверените жилищни сгради информация за реално изразходваната от тях и фактурирана топлинна енергия за периода декември 2019 - март 2020 г., както и дължимите суми от корекции. Информация за това следва да бъде предоставена и в КЕВР, се казва в съобщение на регулатора.

В срок до 30 юли 2020 г. дружеството е задължено да информира всички свои потребители във връзка с изпълнението на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент, с която се регламентира въвеждането на уреди за дялово разпределение на топлинната енергия с дистанционен отчет. В същия срок "Топлофикация София" е необходимо да организира и проведе информационна кампания относно въведената интегрирана информационна система ERP SAP*.

Посочените задължителни указания са дадени в доклада на КЕВР след приключилата извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД", разпоредена от председателя на КЕВР във връзка със сигнали за завишени сметки за топлинна енергия за март 2020 г. на клиенти на дружеството. В рамките на 7 дни след изтичане на дадените срокове "Топлофикация София" следва да представи на КЕВР доказателства за изпълнението на указанията.

Още от доклада след проверката: прогнозен срещу реален отчет

Проверката установи, че нормативната уредба дава възможност на клиентите в сгради етажна собственост самостоятелно да изберат начина, по който в техните месечни фактури да бъде начислявана ползваната топлинна енергия - по реален отчет на средствата за дялово разпределение в имотите им, или по прогнозни данни, на база реално отчетено потребление за предходния отчетен период.

Отчетено е, че към 2020 г. само 6% от битовите клиенти на "Топлофикация София" ЕАД са на реален месечен отчет, а 94% от потребителите - на прогнозен отчет. КЕВР съобщава, че и в двата случая количествата начислена топлинна енергия в сгради-етажна собственост се определят съгласно Методиката към Наредбата за топлоснабдяването на Министерство на енергетиката.

Като съществено се отбелязва обстоятелството, че месечните сметки, изготвяни по прогнозни данни, се формират, от една страна - от енергия за отопление, отразяваща реалното потребление в имота през последния отчетен период, коригирана с коефициент, отразяващ промяната в потреблението в сградата и климатичните условия, а от друга страна - от енергия за подгряване на вода за битови нужди, която не отчита климатичните фактори и реално отчетената в абонатната станция топлинна енергия.

Пълният текст на Доклада от извършената извънредна проверка на "Топлофикация София" EАД предстои да бъде публикуван на интернет страницата на КЕВР в рубриката "Протоколи от заседания", се казва в съобщението.

*На 14 април "Топлофикация София" съобщи, че е завършило успешно внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP и съпътстващата актуализацията на базата данни на своите клиенти. С въвеждането на новата система се поставят цели, свързани с интегрирането в едно цяло на отделните софтуерни продукти, обслужващи различни ключови за дружеството бизнес - процеси: обслужване на клиентите; отчитане, разпределение и фактуриране на топлинната енергия; събиране на вземанията; развитие на човешкия капитал; управление на складовите наличности и заявките и др.