"Булгаргаз" ЕАД успешно приключи първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г., предназначен за нагнетяване и съхранение в ПГХ ЧИРЕН, съобщиха от дружеството.

На проведения търг бяха получени оферти от три компании - DEPА S.A. - държавната газова компания на Гърция, "Дексиа България" ООД - българска компания, търговец на природен газ и KOLMAR NL B.V. - холандска компания, специализирана в търговията с петролни продукти и втечнен природен газ.

Подадените оферти и ценовите предложения бяха отворени в присъствието на представители на участниците в процедурата и на нотариус.

Предложените цени и на трите компании бяха по-ниски от доставната цена по дългосрочния договор с основния доставчик за второто тримесечие на 2019 г.

Комисията направи оценка на ценовите предложения и изготви протокол, който беше нотариално заверен.

Класирането на ценовите предложения е както следва:

Първо място: DEPА S.A., Гърция - с посочен в офертата произход на газа вътрешната система на Гърция;

Второ място: "Дексиа България" ООД, България, - с посочен в офертата произход на газа: Втечнен природен газ от Терминала в Ревитуза, Гърция;

Трето място: KOLMAR NL B.V., Холандия - с посочен в офертата произход на газа: Втечнен природен газ от Терминала в Ревитуза, Гърция;

"Булгаргаз" ЕАД ще сключи договор за доставка с класирания на първо място участник - DEPА S.A., предложил най-ниската цена за доставка.

Схема на газовите проекти, които започват от Гърция

Схема: DEPA

Българските потребители на природен газ ще се възползват от новата по-ниска доставна цена през есенно-зимния период на 2019-2020 г., когато закупените на търга и съхранени количества в размер на 1 532 000 MWh ще бъдат доставени на крайните клиенти - както битовите потребители в страната, така и българската индустрия.

Това е първата тръжна процедура, която "Булгаргаз" ЕАД обявява за покупка на природен газ. Проведеният търг беше открит, прозрачен, с ясно разписани и конкретни изисквания към участниците. Възможност за участие имаха всички търговци, утвърдени в световен мащаб на пазара на природен газ, включително и в региона на Югоизточна Европа. Беше проявен изключителен интерес от страна на много търговци, осъществяващи своята дейност или навлизащи на пазара на природен газ в региона.

Търгът се проведе в резултат на извършен от "Булгаргаз" ЕАД подробен анализ на спот пазара на природен газ в Европа през 2019 г. и на традиционните дългосрочни, петролно индексирани договори в Западна Европа, който показа че са налице условия и възможности за доставки в България на по-ниски цени от действащите в страната.

За първи път през последните две години, от началото на 2019 г., спот цените бележат рекорден спад и достигат нива, по-ниски от цената по дългосрочния договор на "Булгаргаз" ЕАД.

Основните фактори в този период са следните:

  • Сравнително топлата зима в Западна Европа, което се отрази в спад на търсенето на природен газ;
  • Рекордно високите нива на запасите на природен газ в газохранилищата в Европа;
  • Значителни количества LNG, подадени към системите на страните в Западна Европа, в резултат на излишъци на азиатския пазар.

Тази информация беше отчетена в анализа, както и прогнозата за цените за следващите няколко месеца и беше взето решение за провеждането на открита процедура за закупуване на природен газ.

Беше преценено, че количествата, обявени в тръжната процедура ще бъдат съхранени в газохранилището "Чирен", в изпълнение на Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент 994/2010 г. на ЕС.

За точка на доставка беше определена Виртуална Търговска Точка (ВТТ), за да се даде възможност газът да бъде доставян от всички възможни съседни страни и газови връзки. Освен това, разходите за капацитет на входна точка България и разходите за пренос до ВТТ са за сметка на търговците, участвали в търга.

При провеждане на процедурата бяха съобразени техническите възможности за внос на природен газ, които се предоставят от Операторите на преносните мрежи на България и съседните страни.

Дружеството продължава внимателно да следи динамиката на цените на природния газ, търгуван както на борсите, така и по традиционните дългосрочни договори в Западна Европа и региона, с оглед предприемане на своевременни действия, които биха намалили цената на газа за българския битов потребител и индустрия.

На снимката: Премиерът Бойко Борисов и енергийният министър Теменужка Петкова откриват междусистемната газова връзка България-Румъния, 11 ноември 2016 г.