През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес разговаряме с представители на "Кариерен център" на Югозападен Университет в Благоевград. Представете дейността си и нейните основни приоритети?

Университетският център за кариерно развитие към Югозападния университет "Неофит Рилски" е с 15-годишна история. Като звено от структурата на университета има за цел да бъде в полза на младите хора - студентите и да е посредник между "университетските аудитории" и "реалната работна среда". Благодарение на партньорските ни взаимоотношение с фирми, организации, институции системно се предоставя информация за свободните позиции и търсените специалисти, а експертите към Университетския център провеждат консултации със студентите като им съдействат както за намиране на подходящи позиции за работа, стажове и др., така и за оформяне на документи. Този процес на взаимодействие е полезен за студентите, защото опознават по-добре себе си, анализират възможностите, предлагани от работодателите, правят кариерен избор, т.е. развиват умения за управление на кариерата.

Успяхте ли да се адаптирате във времената на пандемия?

Времето на пандемия вече повече от година оказва влияние върху всички обществени дейности и неминуемо върху дейностите на Университетския център за кариерно развитие. Гъвкавостта и адаптирането към нови условия и ситуации са умения, предпочитани от работодатели и специалисти, а в случая се оказаха необходимост и условие, за да продължи функционирането на обществото. Предизвикателството COVID-19 насочи вниманието към нови възможности за предоставяне на услугите. Някои дейности продължиха в традиционния вариант и през периода на пандемията, а други нямаше как да бъдат реализирани по познатия начин - кариерни форуми, изложения, трудови борси, дни на отворени врати. Може да се обобщи, че продължи търсенето, подборът и разпространяването на информация, важна за студенти и работодатели, разшири се мрежата от партньорства, подобриха се някои от използваните ресурси. Във времената на пандемия се предпочетоха онлайн срещите както с работодатели, така и със студенти. Широко приложение намери сайтът наУниверситетския център за кариерно развитие, чийто функционалности дават възможност за регистриране, информиране, публикуване на обяви за работни позиции, стажове, обучения, конкурси и др. Ситуацията позволи създаването на нови електронни ресурси - Регистър на работодателите, които назначават възпитаници на Университета и Регистър на студентите, ползващи услугите на Университетския център.

С какви резултати можете да се похвалите от работата си през последните няколко години?

През последните години екипът към Университетския център за кариерно развитие е съдействал за провеждане на хиляди стажантски практики, десетки информационни срещи, публикуване на стотици обяви и реализирането на многобройни обучения, отворени приемни, проучвания.

Активна или пасивна страна е бизнесът в търсенето на стажанти в Югозападния университет "Неофит Рилски"?

Взаимовръзката университет - бизнес - кадри не се изразява единствено в стажантски програми. В контекста на въпроса могат да се обособят няколко проблемни пункта, които са взаимосвързани с икономическата ситуация в страната и състоянието на пазара на труда. Един от тях е съответствието между търсените от бизнеса специалисти и квалифицираните от Университета кадри. Именно това е и едно от предизвикателствата за Университетския център и факултетите към Югозападния университет "Неофит Рилски", които системно провеждат проучвания сред работодателите с цел получаване на информация за актуалните потребности на потребителите на кадри и съобразно това разработване на нови учебни планове и програми или иницииране на промени в съществуващите. Други въпроси, на които е добре да се обърне внимание са: повишаване активността на работодателите в процеса на обучение на студентите; получаване на обратна връзка относно подготовката на назначените кадри; подобряване активността на студентите при организирани събития, инициативи и срещи с участието на потребителите на кадри; създаване на регистър с отлични студенти/специалисти по отделните специалности и политика на "представяне" на подготвените кадри пред работодателите.

Имате ли обратна връзка от вашите студенти за качеството на стажантските програми в компаниите, които ги ангажират?

Получаването на обратна връзка е от особено значение за екипа към Университетския център, но това в голяма степен зависи и от студентите и работодателите. През последните години провеждаме анкетно проучване, чрез което студентите могат да споделят удовлетвореността си относно участието в стажантска практика. Данните показват, че стажантските практики са възможност за повишаване на практическите умения и навлизане в "кухнята" на професията, а за някои студенти се оказва и възможност да бъдат забелязани от работодателите и като резултат да бъдат назначени на работа. Изключително удовлетворение е когато студенти и работодатели споделят положителните си впечатления от обучение, стаж, практика, а още по-голяма удовлетвореност е когато в резултат на оказано от нас съдействие се сключи трудов договор.

Какъв процент от студентите успяват да впечатлят бизнеса със своите умения и биват поканени за подписване на постоянен трудов договор?

Фактът, че през последните пет години регионалната реализация на възпитаниците на Югозападния университет е приблизително 70%, според Рейтинговата система на висшите училища в България, е показателен, че бизнесът оценява високо техните умения. За екипа към Университетския център от особено значение е не само подписването на трудовия договор, а и личната удовлетвореност от професионалната реализация.

Разкажете ни интересни примери за успели ваши студенти, които в момента са на ключови позиции в големи компании?

Примерите за успешно реализирали се възпитаници на Югозападния университет "Неофит Рилски" са много и няма как да се посочат конкретни имена. Алумните успяват да се реализират като специалисти в различни сфери на обществения, икономическия, образователния и културния живот в страната и чужбина, а някои от тях заемат ръководни длъжности и високи позиции като експерти, директори, председатели, кметове, министри, евродепутати и др.

Какво бихте посъветвали вашите студенти, за да бъдат идеалният кандидат в компаниите, в които ще проведат стаж?

Да бъдат активни, търсещи и комуникативни, да покажат умения за работа в екип и динамична работна среда.

Какви са очакванията ви за близко бъдеще? Кои са промените, които вярвате, че ще се случат и ще дадат своето отражение върху образователната ни система и конкретно във вашия Университет?

По-скоро може да се коментират промените, които ще настъпят в сферата на кариерното развитие и конкретно кариерното консултиране. Все повече се говори за индивидуални кариерни консултанти, за динамика в работните позиции и длъжности, което разбира се е обвързано и с образованието. Наблюдава се висок интерес към обучение в ОКС "Магистър" в професионално направление, различно от ОКС "Бакалавър", което донякъде е продиктувано именно от променящата се работна среда и търсените специалисти. Квалифицирането в различни области "отваря врати" и дава повече възможности за реализация. Именно затова е необходимо човек ежедневно, на всеки етап от своето обучение и развитие, да работи за професионалната си реализация.