Националният осигурителен институт (НОИ) има достатъчно средства - 1.439 млрд. лева, за да посрещне евентуално ескалираща през годината безработица заради пандемията. (Засега) няма да се наложи и нова актуализация на бюджета на ДОО след априлската. Фондът "Безработица" ще издържи дори след като мярката 60/40 обхване и безработни.

Но данните, които Dir.bg получи от НОИ, показват, че имащите право на обезщетение за цял месец - април - най-тежкият в извънредното положение, са около 134 000. А 104 000 души са били съкратени от работа към месец април и те са с различна продължителност на стажа. Данните показват и интересни съотношения, които представяме по-долу.

Анкета на потребителските мнения, проведена от Националния статистически институт показа силно изразен, нарастващ песимизъм сред хората и в градовете, и в селата: 39% (през април) имат по-негативни очаквания за следващите 12 месеца при 7% през януари.

Статистиката показва, че за първото тримесечие броят на безработните над 15-годишна възраст е 149 000 (4.6%) по данни на НСИ. Новорегистрираните безработни за периода 3 февруари - 31 май 2020 година са 180 185 души. Постъпилите на работа за отчетния период от регистрираните в Бюрата по труда са 72 987 души.

Колко ще са безработните (и наетите) в следващите месеци зависи от влиянието на коронавируса и мерките, които взима правителството. Пример е мярката 60/40, която в следващите три месеца (а може и повече) ще стимулира не само запазване на заетост, но и връщане на освободени отново на работа.

Отвъд цифрите обаче стоят и други важни въпроси, като ще издържи ли Фонд "Безработица" на натиска, особено ако той се увеличи, как се разпределят обезщетенията, какви са съотношенията при безработните по стаж.

Какви са обезщетенията: ниски или високи

Напоследък се появиха предложения за субсидирано увеличение на обезщетенията за безработица, като принос за увеличаване на покупателната способност като цяло. Синдикатите алармираха, че обезщетенията за безработица са ниски - 40% от официалните безработни получавали минимални обезщетения, по 9 лева на ден. Така от една страна Фонд "Безработица" има по-малко плащания, но от друга намаляват постъпленията в него от ниски, спестени или неплатени дължими осигурителни вноски предвид намалените осигурителни доходи във времето на извънредна ситуация.

От НОИ отговориха на Dir.bg, че общият брой на регистрираните безработни с право на парично обезщетение за пълен месец през април 2020 г. е около 134 000. През същия месец (последния за който има обобщени данни) броят на безработните с право на парично обезщетение за пълен месец (изключени са тези, на които срокът на обезщетението изтича в рамките на месеца) и които получават дневен размер на обезщетението от 9 лв. на ден, е около 24 на сто от всички безработни. Включени са лица, размерът на чието обезщетение е определен по реда на чл. 54б, ал. 1, 3 и 4 от КСО, т.е. всички случаи, поясниха от НОИ.

Как се разпределят получаваните обезщетения

Може би трябва да припомним, че дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца преди месеца на прекратяване на осигуряването. Праговете - долен и горен, на обезщетението за 2020 г. (определени със Закона за ДОО) са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

И така, разпределението през април 2020 г. на получените обезщетения е както следва:

  • до 9 лв. вкл. - 24%;
  • над 9 до 17 лв. вкл. - 29%;
  • над 17 до 35 лв. вкл. - 32%;
  • над 35 до 72.28 лв. вкл. - 10%;
  • на 74.29 лв. - 5%.

Могат да се правят всякакви изводи от това разпределение: че 9 лева получават една четвърт от безработните (а не 40%, както твърдят синдикатите), но около тях с малко над 9 лв. сигурно можем да присъединим не малко хора. Същото важи и за безработните в средния сегмент, които процентно са най-много.

Категорично е, че малцина получават тавана на обезщетението.

Какво е разпределението по време на получаване

Ако продължим с относителните дялове стигаме до процента безработни в най-неизгодна позиция: хем най-нисък дневен размер на обезщетението (9 лева), хем минимален срок на получаване (само 4 месеца), защото са напуснали по собствено желание или по взаимно съгласие.

НОИ отговаря, че в тази хипотеза (по чл. 54б, ал. 3 от КСО) са около 15% от всички, които имат право на парично обезщетение през април (за пълен месец на изплащане). Около 7% са онези безработни от всички с право на парично обезщетение през април (за пълен месец на изплащане, напуснали по собствено или желание или по взаимно съгласие, които са придобили право на обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица (чл. 54б, ал. 4 от КСО).

Като се има предвид, че времетраенето на получаване на обезщетение зависи от трудовия стаж, питаме НОИ какво е процентно разпределението по групи заявители.

От НОИ ни отговарят с данните за регистрирани безработни, размерът на чието обезщетение е определен по реда на чл. 54б, ал. 1, т.е. при прекратено правоотношение по инициатива на работодателя без съгласие на работника. Това са около 104 000 души към месец април, разпределени така според продължителността на осигурителния им стаж като осигурени за фонд "Безработица" лица след 31 декември 2001 г.

Оказва се, че най-голямата група са хората със стаж над 15 г. (групата с най-дълъг стаж), които ще получат обезщетение за една година:

  • до 3 г. - 7,7%
  • над 3 до 7 г. - 17,7%;
  • над 7 до 11 г. - 21,2%
  • над 11 до 15 г. - 26,6%;
  • 15 и повече г. - 26,8%.

Да поясним, че ако осигурителният стаж е до 3 години, обезщетението се получава 4 месеца. При стаж от 3 години и 1 ден до 7 години - 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години - 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години - 10 месеца. Цяла година обезщетение може да получи работник или служител при стаж над 15 години.

Да поясним и, че не всички, които остават без работа, се регистрират като безработни и не всички, които се регистрират, имат право на обезщетение. "За съжаление, особено в сектора на хотелиерството, ресторантьорството, на туризма, имаме много хора - около 30 хиляди, част от тях няма да могат да получават обезщетения, тъй като не са работили с трудови договори или съответно не са били осигурявани", каза на 1 юни за Dir.bg министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Ще издържи ли Фонд "Безработица"

Стигаме до въпроса ще може ли Фонд "Безработица" да поеме увеличения брой безработни и евентуално още по-големия брой останали без работа при утежняване на ситуацията. От НОИ отговарят, че за 2020 г. в Закона за бюджета на ДОО са заложени разходи на фонд "Безработица" от 1 439 млн. лв. Към 30 април 2020 г. разходите на фонда възлизат на 211,1 млн. лв. за парични обезщетения и 5,8 млн. лв. за компенсации по реда на ПМС № 55 от 2020 г. (мярката 60/40).

За момента няма основания да се смята, че в консолидирания бюджет на ДОО няма да има достатъчно средства за изплащане на дължимите пенсии, обезщетения и помощи, категорични са от НОИ.

Какви са прогнозите

Междувременно експертите на НОИ изготвят прогнози за средствата, които се очаква да бъдат изплатени от всички фондове, които осигурителният институт администрира.

Дали ще се наложи актуализация на бюджета? От НОИ са уверени (на този етап), че няма да се наложи допълнителна, извън тази от април 2020 г., актуализация на бюджета на ДОО в посока увеличаване на разходите за пенсии, парични обезщетения и помощи.

През април в Закона за бюджета на ДОО (заедно с другите промени в закона за бюджета) бе вкарана мярката 60/40, като за осогуряване на необходимия ресурс за фонд "Безработица" бяха трансферирани от държавния бюджет 1,43 млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

Министър Сачева също е оптимист: "Фонд "Безработица" за момента е стабилен и мисля, че можем да посрещнем всички тези разходи, които ни предстоят."

Мярката 60/40 ще продължи до края на септември с хоризонт до края на годината, ако това се налага. Важни в това отношение, според Сачева, са резултатите от прилагането на схемата през третото тримесечие. В новия си дизайн мярката ще помогне на работодатели не само да запазят хората си, но и да си върнат обратно работници, които са уволнили (вкл. и преди кризата).