По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) автомобилният сектор се е свил с 68% през април спрямо март. При годишното сравнение - спрямо миналия април, спадът е още по-голям - 74%. Повече от 65 000 души работят в около 250 предприятия от този бизнес в България (през 2019 г.)

Ето какво показват данните за измененията в промишленото производство през втория месец от ограниченията заради пандемията.

По предварителни данни на НСИ през април сезонният индекс на промишленото производство* намалява с 11.4 на сто в сравнение с март 2020 година. През април 2020 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран спад от 15.7 на сто спрямо съответния месец на 2019 година.

Какви са месечните изменения

През април 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 13.2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.6 на сто, и в добивната промишленост - с 5.8 на сто.

Графика: НСИ

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 68.2 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 22.7 на сто, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21.3 на сто, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 19.5 на сто.

Съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 6.8 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3.8 на сто.

Какви са годишните изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 18.5 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.9 на сто, а ръст - в добивната промишленост - с 9.3 на сто.

Графика: НСИ

По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 74 на сто, производството, некласифицирано другаде - с 45.4 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 37.6 на сто, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 33.5 на сто.

Най-голямо увеличение е отчетено при производството на лекарствени вещества и продукти - с 19.3 на сто.

Какво е състоянието в строителството

По предварителни данни на НСИ през април индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0.7 на сто под равнището от предходния месец. Календарните данни показват спад от 15 на сто на строителната продукция през април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

През април 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4 на сто, а от сградното строителство - с 0.2 на сто.

На годишна база е регистриран спад на календарния през април както при сградното строителство - със 17.3 на сто, така и при гражданското/инженерното строителство - с 11.7 на сто.

*Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.