Към края на юни 2019 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране /т. нар. дружества за бързо кредитиране/ са 2.664 млрд. лв. Това е 2.3 процента от прогнозния Брутен вътрешен продукт на страната /БВП/, съобщава пресцентърът на Българската народна банка.

Година по-рано вземанията на тези дружества са били 2.429 млрд. лв. (отново 2.3 на сто от БВП). Тези вземания се увеличават с 9.7 на сто (235.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. и с 5.7 на сто (143.7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година, сочат данните на Централната банка.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92.1 млн. лева.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.201 млрд. лв. Те се увеличават на годишна база с 18.7 на сто (189.4 млн.лв.). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията нараства от 41.6 на сто в края на юни 2018 г. до 45.1 на сто в края на същия месец на 2019 година.

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет между една и пет години са 675.7 млн. лева. На годишна база те се увеличават със 7.3 на сто (46.2 млн.лв.).

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 589.2 млн. лв. в края на юни 2019 г., като се увеличават на годишна база с 15.5 на сто (78.9 млн.лв.).

Към края на юни 2019 г. размерът на необслужваните кредити е 198.9 млн. лева. Те намаляват с 28.5 процента (79.2 млн. лева) в сравнение с края на юни 2018 г.

В края на юни 2019 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски дружества обслужващи домакинства /НТООД/ нарастват на годишна база със 17.2 на сто (312.6 млн. лв.) до 2.135 млрд. лева. Относителният дял на кредитите на домакинствата от фирмите за бързо кредитиране се увеличава от 76.1 в края на юни 2018 г. до 80.9 на сто в края на същия месец на 2019 година.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които достигат в края на първото полугодие до 1.991 млрд. лв. На годишна база те се увеличават с 18.3 на сто (308.6 млн.лв.) като относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства до 93.3 на сто към края на юни. Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2019 г. е 33.1 млн. лв. и намалява с 10.8 на сто на годишна база, сочат данните на БНБ. /Христо Воденов/