През 2019 г. най-голяма печалба реализират секторите "Търговия" (4,64 млрд. лв.), "Преработваща промишленост" (3,77 млрд. лв.) и "Професионални дейности и научни изследвания" (2,42 млрд. лв.). Докато нетната печалба на банковия сектор възлиза на 1,675 млрд. лв., през 2020г. тя спада с 51,4% до 814,6 млн. лева. Това е записано в анализ "Банките и икономическите сектори в България", изготвен от Асоциацията на банките в България.

Печалба по сектори

В края на 2019 г. в разглежданите 17 икономически сектора* е произведена продукция за 194,5 млрд. лв., според предварителните данни на НСИ. Отчетеният положителен финансов резултат възлиза на 18,89 млрд. лв., което е ръст от 13,1% на годишна база. През 2019 г. банковият сектор отчита нетна печалба в размер на 1,675 млрд. лв., което е с 0,2% по-малко на годишна база, при 1,678 млрд. лв. през 2018 година. През 2020г. нетната печалба на банковата система спада с 51,4% до 814,6 млн. лева. Сравнение на печалбата по сектори за 2020 г. все още не може да бъде направено, защото няма публикувани данни за нефинансовите предприятия за 2020 година.

Ако към печалбата на 17-те сектора се прибави и тази на банковата система, за 2019 г. общата печалба на икономическите сектори възлиза на около 20,57 млрд. лева.

През 2019 г. най-голяма печалба реализират секторите "Търговия" (4,64 млрд. лв.), "Преработваща промишленост" (3,77 млрд. лв.) и "Професионални дейности и научни изследвания" (2,42 млрд. лв.). Ръстовете им спрямо 2018 г. са, съответно - 8,4%, 9,3% и 36,7 на сто.

Трите сектора с най-голям размер на печалбата през 2019 г. сумарно реализират 10,83 млрд. лв., като печалбата на банките е приблизително 6,5 пъти по-малка от този размер. В сравнение с печалбата на сектор "Търговия", печалбата на банковата система е близо 3 пъти по-малка, а спрямо печалбата на сектор "Преработваща промишленост" е 2 пъти по-малка.

Близка до печалбата на банковата система през 2019 г. отчита сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1,6 млрд. лв., което е ръст от 51,5% на годишна база. През 2018 г. този сектор бележи третият най-голям ръст на печалбата (+39%) след секторите "Административни и спомагателни дейности" (+112,3%) и "Операции с недвижими имоти" (+102,4%).

Освен банковият сектор, през 2019 г. спад на печалбата реализират шест сектора - "Добивна промишленост" (-68,5%), "Операции с недвижими имоти" (-45%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (-20,8%), "Селско, горско и рибно стопанство" (-10,6%), "Други дейности" (-8,3%) и "Култура, спорт и развлечения (-3,1%). През 2019 г. всички разглеждани сектори са на печалба, което се случва за трета поредна година. През 2016 г. само сектор "Операции с недвижими имоти" е на загуба, а през 2015 г. - както сектор "Операции с недвижими имоти", така и сектор "Административни и спомагателни дейности".

Снимка: АББ

През 2019 г. най-голямо увеличение на печалбата отчита сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - със 183,2% на годишна база до 907 млн. лв. от 320,3 млн. лв. преди година. С втори най-голям ръст е сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", отчитащ повишение от 51,1% на годишна база до 1,59 млрд. лв. от 1,05 млрд. лв. преди година.

Снимка: АББ

10-те най-големи компании по размер на печалбата

Сравнението на банковия сектор в контекста на големината на икономическите сектори в България съпоставя средната печалба на банките с печалбата на 10-те най-големи компании в България, на базата на техните печалби през 2019 година.

През 2019-а средната печалба за банковия сектор при 25 банки и клонове на банки е в размер на 67 млн. лева.

Ако средната печалба на банките се сравни с печалбите на 10-те най-големи нефинансови предприятия, то с най-голяма печалба през 2019 г. е холдингова компания от сектор "Енергетика" с печалба от 584,3 млн. лв. На второ място е компания от "Професионални дейности и научни изследвания", извършваща консултантска дейност по стопанско и друго управление, с печалба от 427,6 млн. лева.

Топ 3 се допълва от компания в сектор "Енергетика", с дейност в сферата на производството на електрическа енергия, с печалба от 324,9 млн. лева. На четвърто място е компания с дейност в областта на преработката на метали с печалба от 265,8 млн. лева. В топ 5 влиза компания, оперираща в сферата на телекомуникациите и далекосъобщенията, с печалба от 196 млн. лева.

Снимка: АББ

 17 икономически сектора*

 • Селско, горско и рибно стопанство
 • Добивна промишленост
 • Преработваща промишленост
 • Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, топлинна енергия и газообразни горива
 • Управление на различни видове отпадъци, производствени или битови, плюс дейностите, свързани с доставяне на води
 • Строителство
 • Търговия на едро и дребно, заедно с ремонт на  автомобили
 • Транспорт, складиране и пощи
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • Създаване и разпространение на информационни и творчески продукти и далекосъобщения
 • Операции с недвижими имоти
 • Професионални дейности и научни изследвания
 • Административни и спомагателни дейности
 • Хуманното здравеопазване и социалната работа
 • Културни, спортни и развлекателни интереси
 • Други дейности