Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1 557 лв. и нараства със 7.5% спрямо същото тримесечие на 2017 година. Това показват последните данни на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (55.1%), следвани от доходите от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (6.8%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.2 процентни пункта, доходът от пенсии - с 1.5 процентни пункта, а доходът от социални обезщетения и помощи намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2018 г. На база същото тримесечие на 2017 година доходът от работна заплата нараства от 781 на 858 лв. или с 9.9%.

Доходите от пенсии се увеличават от 380 на 432 лв. или с с 13.6%. Доходът от самостоятелна заетост нараства от 102 на 105 лв. (с 3.4%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 49 на 39 лв. (с 19.7%). През четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.9%, а делът на дохода от натура - 1.1%.  

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1 509 лв. и се увеличава с 10.3% спрямо същото тримесечие на 2017 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.2%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (12.7%) и транспорт и съобщения (11.1%).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. средно на лице от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 424 на 455 лв. или със 7.5%.

Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 63 лв. или със 7.7%. Разходите за облекло и обувки нарастват от 57 на 60 лв. (с 6.3%). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 257 на 268 лв. (с 4.3%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 74 на 82 лв. (с 10.6%). Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 143 на 168 лв. (със 17.4%). Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 61 лв. (с 29.4%). Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 167 на 191 лв. или с 14.4%.