Международните валутни резерви на България достигнаха до 23.5млрд. евро през юни, като растежът спрямо предходния месец се ускори до 3% при 1.4% през май. Банковите резерви отбелязаха най-висок растеж през месеца от 7.4%. Банкнотите и монетите в обращение и депозитът на правителството също имаха положителен принос, като се покачиха съответно с 1.7% и 3% спрямо месец по-рано. Това се казва в месечния преглед на икономиката на страната, изготвен от Министерството на финансите.

В същото време, задълженията към други депозанти отбелязаха леко намаление от 0.3% при 19.4% нарастване предходния месец, което отразяваше преведените годишни премийни вноски на банките към Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Международните резерви продължиха да спадат на годишна база, но положителната динамика през месеца ограничи темпа на понижение до 1.9% при 3.6% през май.

Темпът на растеж на кредита за частния сектор през май се запази на нивото си от предходния месец от 6.6% на годишна база. Както нефинансови предприятия, така и домакинствата имах положителен принос за общото нарастване. Кредитът за нефинансовите предприятия се увеличи със същия годишен темп като този през април от 2.9%, воден от овърдрафт и кредити с матуритет над 5 години. Растежът при потребителските и жилищните кредити продължи да се ускорява, съответно до 15% и 9.8% .

Тенденцията на понижение на лошите и преструктурирани кредити се запази и през май те отчетоха годишно намаление от 14.3%. Така делът им в общите кредити за нефинансови предприятия и домакинства се понижи до 12.4% при 15.2% година по-рано. Претегленият лихвен процент по новоотпуснати кредити за нефинансови предприятия се повиши с 6 б.т. през май при спад от 41 б.т. през април.

Увеличението се дължеше изцяло на деноминираните в евро нови сделки, докато цената на тези в национална валута и щатски долари се понижи. Общият обем нови кредити за нефинансови предприятия бе по-нисък с 36.3% спрямо предходния месец, но нарасна със 17.5% спрямо същия месец на предходната година. Средната цена по потребителски и по жилищни кредити се понижи, съответно с 36 и 5 б.т. на месечна база.