Ядрената енергeтика трябва да бъде включена в Делегирания акт за европейската таксономия. Това поискаха 18 синдикални организации в енергийния сектор от 10 държави от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В съвместно писмо профсъюзите призовават за "диалог с цел ядрената енергия да разгърне пълния си потенциал и да изгради икономически ефективна и социално справедлива Европа без въглеродни емисии до 2050 година", съобщи специализираната интернет платформа world-nuclear-news.org.

13 синдиката, представляващи ядрения сектор още през януари написаха до фон дер Лайен, че ядрената енергетика трябва да бъде част от европейската таксономия, за да бъдат изпълнени целите, поставени в Зелената сделка. Изключването на ядрената енергетика, заявиха те, би имало не само отрицателно въздействие върху европейската ядрена индустрия, но и върху енергоемките сектори.

След първото писмо Обединения изследователски център (JRC) към ЕС стигна до заключението, че ядрената енергетика трябва да бъде включена в таксономията. Другите две експертни групи също се съгласиха, че съществуващата европейска правна рамки осигурява адекватна защита по отношение на общественото здраве и околната среда в ЕС, припомня world-nuclear-news.org.

През април Европейската комисия обяви решението си да включи ядрената енергетика чрез допълващ Делегиран акт в регламента за таксономията на ЕС, който също така трябва да включва природният газ и свързаните технологии.

"Европейският съюз не може да се лиши от доказани и съществуващи решения за нисковъглеродна енергетика, ако иска да постигне целите си за климатична неутралност и да не загуби лидерската битка със САЩ и другите държави", заявяват в последващото писмо синдикатите, представляващи работещите в енергийния сектор на Белгия, България, Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Румъния, Швеция, Словашката република и Словения.

"Синдикалните федерации посочват също така, че енергийният микс е от компетенцията на държавите-членки, в контекста на нейните исторически, географски и индустриални особености. Следователно трябва да могат да определят обхвата на инструментите за въглеродна неутралност, адаптирани към тези особености и да взимат свои собствени технологични решения. Ето защо е изключително важно европейската таксономия да зачита технологичния неутралитет и научния консенсус, а правилата за таксономия да се прилагат еднакво за всички технологии", пише във второто писмо на синдикатите.

ЕК стартира своя План за действие за финансирането на устойчивия растеж през март 2018 година и два месеца по-късно прие пакет от мерки. След това, през юли 2018 година, Групата от технически експерти (TEG) по устойчиво финансиране, създадена от ЕК, започна да оказва съдействие по разработването на единната система за класификация на устойчивите икономически дейности. TEG публикува техническия си доклад за таксономията през юни миналата година. Ядрената енергетика беше изключена от списъка на икономическите дейности. През септември, обаче, ЕС реши да остане технологично неутрален по отношение на стратегията си за финансиране на устойчивия растеж и преход към нисковъглеродна икономика чрез ефективно използване на ресурсите. На 16 декември миналата година ЕС постигна съгласие по единната система за класификация, за да насърчи частните инвестиции в устойчив растеж и да допринесе за икономика, която е неутрална по отношение на климата.

Таксономията предвижда да се вземат предвид следните екологични цели, когато се оценява колко устойчива е една икономическа дейност: смекчаване и адаптиране към изменението на климата; устойчиво използване и защита на водните и морските ресурси; преход към кръгова икономика; предотвратяване и контрол на замърсяването; както и опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Икономическите дейности трябва да отговарят на четири изисквания за класификацията, които са: да допринасят съществено за поне една от целите в областта на околната среда; да не причиняват "значителна щета" на нито една от целите; да отговарят на надеждни и научно обосновани технически критерии за скрининг; да са в съответствие с минималните социални и управленски гаранции.

3е-news.net