Компанията "Ай Си Джи Би" (ICGB), която развива проекта за междусистемна газова връзка между Гърция и България, входира в Министерството на регионалното развитие и благоустройството актуализирано предложение за въвеждане на етапност на изпълнение на оставащите дейности до началото на търговската експлоатация на съоръжението. Това съобщиха от "Ай Си Джи Би".

Към настоящия момент всички основни строителни дейности по реализация на проекта са завършени, а от средата на юни всички съоръжения са загазени и тествани успешно с реални количества природен газ. Газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения - седем кранови възела, две газоизмервателни станции и един диспечерски център, са завършени и технически изправни, което е установено както от строителния надзор на проекта, така и от редица проверки и тестове, проведени в последните месеци.

Към днешна дата всички 182 км и прилежащите съоръжения са запълнени с природен газ при налягане 40 бара (при пренос на газ по тръбопроводи до 75 бара е ниско налягане, до 200 бара - високо налягане - б.р.). Тече изпълнението на съпътстващи дейности, които нямат пряко отношение към експлоатацията на интерконектора, но са част от заложените дейности по проект.

При проверка на място във вторник, 10 август, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, заяви: "Не открихме газ в интерконектора, а неприключили строителни работи".

"В момента този обект изглежда като луксозна сграда с мебели, но до нея няма достъп на ток." Това пък каза участвалият в проверката служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 

С оглед максимално скорошното въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка "Ай Джи Би" (IGB) и ускоряване на административните процеси, необходими за издаване на Акт 15 и Акт 16 за територията на България и еквивалентните разрешителни за Гърция, компанията внесе към МРРБ необходимите документи за обособяване на етапи на оставащата част на строителните работи.

Намерението е всички необходими за старт на търговската експлоатация дейности да бъдат приоритетно извършени в етап 1, което да позволи навременен старт на преноса на природен газ по интерконектора. Всички останали дейности, които не са пряко свързани с експлоатацията на съоръжението, са обособени в самостоятелен етап. Те ще продължат да се изпълняват паралелно с експлоатацията на съоръжението.

Какво включва етап 1

Сред най-приоритетните дейности са включени:

  • изпълненото вече строителство на газопровода и наземните съоръжения, както и тестване на катодна защита,
  • полагане на знаци по газопровода, завършване интеграцията и тестването на SCADA системата (Supervisory Control and Data Acquisition) за автоматичен контрол и управление на интерконектора,
  • тестване на противопожарната система на диспечерския център и др.

На пресконференция междувременно енергийният министър Росен Христов каза, че по проекта има сериозни забележки от институции, основно свързани с експлоатацията и сигурността на обекта. Като пример той даде пожарната безопасност. "Няма как да пуснем обект, който не отговаря на системите за пожарна безопасност."

Какво още предстои

Сред обособените в отделен етап дейности са:

  • довършване на полагане на резервен оптичен кабел,
  • изпълнение на противоерозионни мерки по трасето на газопровода,
  • довършване на път към газоизмервателна станция (ГИС) Стара Загора.

Всички посочени дейности са част от ангажиментите на гръцката фирма AVAX, която изпълнява договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровода. Строителят е подал към "Ай Си Джи Би" информация, индикираща края на месец август за завършване на дейностите от етап 1, което ще позволи бързо въвеждане в експлоатация на газопровода. Това включва и приоритетно завършване на автоматизираната (SCADA) система за управление на газопровода.

"Ай Си Джи Би" продължава да работи активно по изпълнение на необходимите изисквания за получаване на Разрешение за ползване и съответните разрешителни за Гърция, като комуникира и съдейства напълно на всички институции, които имат ангажимент към този процес. Всички усилия остават насочени към максимално скорошното въвеждане на газопровода в търговска експлоатация, като основният стремеж е това да се случи още преди старта на предстоящия отоплителен сезон.

В заключение се казва, че интерконекторът, който може да осигури почти изцяло вътрешното потребление на природен газ на България (около 3 млрд. куб. метра на година - б.р.), е на финален етап от реализация. С оглед скорошното въвеждане в търговска експлоатация на съоръжението, "Ай Си Джи Би" разчита на активно и целенасочено институционално съдействие.