Към настоящия момент, "Булгаргаз" ЕАД изпълнява лицензионните си задължения за гарантиране на доставките за страната чрез сключени договори с руския и азерския доставчик, и чрез добив на количества от ПГХ Чирен, нагнетени през летния сезон. Това съобщиха от обществения доставчик по повод дискусиите в последно време относно начина на образуване цената на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предоставя следната информация.

"Булгаргаз" ЕАД извършва своята дейност:

на регулиран пазар - по регулирани от КЕВР цени на:

  • крайните снабдители на природен газ;
  • лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
  • на либерализиран /свободен пазар - по свободно договорени цени на големи индустриални и други клиенти, директно присъединени към националната газопреносна мрежа на България. В този сегмент цените не се регулират от КЕВР. Политиката на "Булгаргаз" ЕАД е да предлага на свободния пазар цени, близки до тези на регулирания пазар, формирани по обективен и прозрачен начин, отчитайки себестойността на доставяния природен газ.

на организиран борсов пазар по Програмата за освобождаване на природен газ - при условията на Споразумението за изпълнение на програмата, одобрено от КЕВР;

  • на организиран борсов пазар - Газът се търгува на анонимния сегмент на борсата, като "Булгаргаз" ЕАД научава кой клиент е закупил газа едва след като сделката е сключена. Предлагането на остатъчни количества на борсата е нормална практика, която всеки търговец се стреми да прилага. По този начин, "Булгаргаз" ЕАД приема договорени количества от своите доставчици, вместо да заплаща неустойки за неизпълнение на това свое задължение. Цената, по която "Булгаргаз" ЕАД продава остатъчните количества на организирания борсов пазар, се формира на база "най-високата цена в ценообразуващия микс", като към нея се добавят разходите до Виртуална търговска точка България - мястото, на което се сключват сделките на организирания борсов пазар. Количествата и цените на сделките на организиран борсов пазар, сключени с остатъчни количества на дневна база след началото на месеца, по никакъв начин не се отразяват върху регулираната цена, като не водят нито до повишаването й, нито до понижаването й.

"Булгаргаз" ЕАД образува цена на природния газ за регулирания пазар в пълно съответствие с изискванията на Наредба №2/2013 г. за регулиране на цената на природния газ (Наредба/та).

Съгласно чл.17, ал. 3 от Наредбата, "Булгаргаз" ЕАД:

  • "образува цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи като среднопретеглена стойност, при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба през следващия период, условията по договорите за доставка и за достъп и пренос на природен газ до българската граница и осреднен валутен курс на Българската народна банка на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ, за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени. Общественият доставчик образува цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи въз основа на прогнозните разходи за неговата доставка и прогнозните количества природен газ за доставка от дружеството във връзка с обществената доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и дългосрочните договори и краткосрочните сделки за доставка на природен газ по свободно договорени цени, по които е страна."

В изпълнение на това нормативно задължение, "Булгаргаз" ЕАД ежемесечно внася в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за съответния месец. КЕВР проверява съответствието на заявлението с нормативните изисквания и приложената към заявлението документация, с цел удостоверяване коректното изчисление на цената.

Съгласно чл.17, ал.4 от Наредбата:

""Булгаргаз" ЕАД формира количествата природен газ по ал. 3 от различните източници за доставка съобразно принципа за най-ниски разходи при образуване на цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи".

В микса, формиращ регулираната цена, се включват:

  • всички количества, договорени за доставка по договора с азербайджанската компания със съответната цена;
  • всички количества, предвидени за добив от ПГХ "Чирен", съгласно графика одобрен от "Булгартрансгаз" ЕАД със съответната цена;
  • останалите количества до размера на заявките на клиентите се допълват с количества по договора с руския доставчик, тъй като само този договор предвижда гъвкавост на дневна база, със съответната цена.

Към цената на вход на газопреносната мрежа в съответствие с Наредбата се добавя:

  • компонент "обществена доставка" - надценка върху цената на вход в размер до 2.5% в годишен аспект, изчислявана по методика, съгласувана с КЕВР. За 2021 г. компонент "обществена доставка" възлиза на 1.37% среднопретеглено в годишен аспект. Този компонент е предвиден да покрива оперативните разходи на дружеството и да осигурява печалба;
  • компонент "задължение към обществото", който осигурява възвръщаемост на разходите, направени за съхранение на количества в ПГХ "Чирен" във връзка със задълженията на дружеството по Плана за действие при извънредни ситуации, одобрен от Министъра на енергетиката.

През 2021 г., "Булгаргаз" ЕАД продава на българския потребител, в това число на топлофикационните, газоразпределителните дружества и големи индустриални клиенти, природен газ на цени значително по-ниски от цените на европейските газови пазари, отбелязват от компанията.

"Ценовото предимство за клиентите на "Булгаргаз" ЕАД, само за 2021 г., изчислено през доставените количества и разликата между цената, по която Булгаргаз продава на своите клиенти и действащите цени на европейските газови пазари, е в приблизителен размер на 675 млн. лева. За януари 2022 г., ползите които дружеството е прехвърлило към своите клиенти, изчислени като разлика между продажната цената на "Булгаргаз" ЕАД и цената на европейските газови пазари, е в размер от 339 млн. лева", коментират още от обществения доставчик.