Разговаряме с инж. Любомир Спасов, енергиен експерт с богат професионален опит в едни от най-големите централи в страната - бивш директор на Топлофикация Перник и настоящ в ТЕЦ Бобов Дол.

Инж. Спасов, разкажете ни кога е създаден ТЕЦ Бобов Дол и за промените в горивната база през годините на експлоатация.

ТЕЦ Бобов Дол е най-голямата и модерна кондензационна електрическа централа в Западна България. Централата е проектирана и въведена в експлоатация между 1971 година и 1975 година и е създадена с проектно гориво - местни кафяви въглища.

С течение на времето горивната база се отдалечава от проектната, поради нарастване на съдържанието на влага и пелел във въглищата със съпътстващо намаляване на калоричността им. Едновременно с това нарастват изискванията за опазване на околната среда и все по-стриктен контрол върху изпусканите в атмосферата вредни вещества.

Адмирации от моя страна за тези усилия, всички трябва заедно да положим основите на екологичното развитие на страната ни!

Но да се върна на темата. Промяната в съдържанието на въглищата и нарастващите изисквания от страна на ЕС, едновременно с непрекъснато покачващата се цена на въглеродните емисии, налагат да извършим сериозни инвестиции в подходящите мерки за диверсификация на горивната база, с което да направим горивния микс "по-екологичен". Целта е да се намалят концентрациите на вредни вещества в изпусканите в атмосферата газове.

Това е и темата на разговора. Какви мерки сте набелязали във връзка с намаляване на вредните емисии?

Централата стартира мащабна програма за въвеждане на нискоемисионни горива, съчетана с изграждане на нови мощности за високоефективно електро- и топлопроизводство.

За момента, сме разработили план с 3 основни пера. Това са увеличаване на дела на използваната биомаса, въвеждане на природен газ и не на последно място внедряване на технологии за производство на водород.

Да започнем от биомасата. Разкажете ни за нея.

Преди години въведохме биомасата в горивния микс като напълно екологично гориво с 0% вредни емисии. Целта ни е да заместваме все по-голямо количество въглища с екологичната биомаса. Това ще стане възможно чрез реализиране на плана ни за инвестиции в машини, камиони и дробилки. Планирали сме да монтираме специални горелки.

Искам да обърна внимание, че под "биомаса" в ТЕЦ Бобов Дол разбираме слама и отпадъци от дървесина. Надявам се псевдоеколозите да не ни обвинят, че замърсяваме околната среда с оползотворяването на биомаса. В Европа производството на енергия от биомаса се поощрява и се приема за 100% екологична дейност, но в страната често псевдоексперти налагат погрешни схващания.

Работим и по проект за създаване на плантации с бързорастящи храсти и растения. Идеята ще се реализира на територията на мини като Чукурово, Бели Брег и Станянци, които са нашите доставчици на основна суровина. Проектът ще спомогне за рекултивиране на площи, от които вече не се добиват полезни изкопаеми. С една дума, ще постигнем синергичен ефект, който ще е както в интерес на ТЕЦ Бобов Дол чрез създаването на биомаса, така и мините ще извършат задължителна рекултивация.

Какво е необходимо, за да преминете на природен газ?

За момента сме входирали инвестиционно намерение и сме подали заявка за присъединяване към газопреносната мрежа. Инвестиционното намерение е част от стратегията за подобряване на горивния микс чрез въвеждане на нискоемисионни горива, каквото е природният газ.

Разкажете в детайли за инвестиционното намерение.

Предвиждаме доставка и монтаж на нова газотурбинна инсталация за комбинирано производство на енергия с обща инсталирана електрическа мощност от 180 Мвт. Инсталацията ще се състои от две газови турбини, два парогенератора и една парна турбина. Целта на включването на двата парогенератора е да използват топлината от газовите турбини.

Инсталацията ще използва за гориво микс от природен газ и зелен водород в съотношение 50:50. Ще се възползваме от това, че коефициентът на полезно действие на съоръженията нараства чрез увеличаване на комбинираното производство на енергия с използване на по-сухо гориво, което се случва при процес на термолитично разлагане на вода.

Зеленият водород ще се добива чрез електролиза на вода, като необходимата за това електрическа енергия ще се осигурява от новоизграден фотоволтаичен парк. Той ще бъде създаден на територията на бивш сгуроотвал.

Реализирането на това инвестиционно намерение ще гарантира свободен от въглеродни емисии водород и емисионен фактор съгласно утвърдените референтните стойности, посочени в Зеления пакт на Европа.

В България централа на въглища вече работи по план за използване на водород и то "зелен водород". Имате ли някой друг интересен проект?

Работим по реализирането на идея да се създаде инсталация за термолитично разлагане на въглеводороди, съдържащи се в твърдите горива, с което да продължим използването на местния ресурс, но прилагайки го изцяло екологично.

Става дума за осъществяване на процес на термично разграждане на предварително раздробена и подсушена суровина, която съдържа въглеводороди. Процесът е напълно безвреден, участници в него са въздух, водна пара, смес от пари, газове и твърд остатък от самия процес. В т.нар. електролизери чрез газификационни горелки се имитира нискокислородна среда и в котела се подава пара, която се разлага по термолитичен начин и така се произвежда водород.

С каква суровина ще работи инсталацията?

Както споменах, с местна. Ще се използват различни видове твърдо гориво, отпадна биомаса от растениевъдството и въглища.

Например, около половината от състава на сламата е хемицелулоза, около 30% е целулоза, около 24% лигнин. По време на реакцията, първо се разгражда хемицелулозата, после целулозата. Разграждането на целулозата става при температура от 300 градуса, при която се отделят основно киселини и водни пари, а не газове, каквито се отделят при горенето на въглища.

Какви са особеностите и разликите между извършването на процеса с биомаса или с въглища?

Летливите газове при въглищата се разграждат по-бързо при температура 750 градуса. В случая пиролизата на твърдия остатък е с високо въглеродно съдържание, което изисква повече въздух или водна пара.

Независимо от суровината, с изключение на твърдия остатък, останалите продукти са под формата на паро-газова смес, която бива увлечена във вихъра. По-леките частици се издигат нагоре, а едрите падат на скарата.

Осъществяват се химични реакции, при което се отделя топлина, за сметка на пиролизните продукти и ограниченото количество кислород, подавано във въздуха.

Как ще обобщите резултата от процеса, че тези процеси да се разберат от всеки?

В резултат на термолитичното разлагане на въглеводородите в местните горива се постига намаляване на дела на въглерода във входящата топлина на горивата и същевременно увеличаване на дела на водорода, намаляване на емисиите на парникови газове и серните окиси, както се намалява и отделянето на пепелен остатък от горенето като дънна пепел и намаляване на праха в димните газове след инсталацията.

Кога ще бъде реализиран проектът?

Според плана ще се случи през тази година.