През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 696 жилищни сгради със 7 414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 47 213 кв. м РЗП и на 1 121 други сгради с 505 065 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 24.5 на сто, жилищата в тях - с 25.1 на сто, а общата им застроена площ - със 17.1 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 9.7 на сто, но тяхната РЗП нараства със 157.6 на сто. При издадените разрешителните за строеж на други сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 19.9 на сто, така и при разгънатата им застроена площ - с 18.1 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 4 на сто, докато жилищата в тях намаляват със 17.8 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 13.2 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 21.7 на сто, но тяхната РЗП спада с 19.2 на сто. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 5.6 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 27.3 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София /столица/ - 301, Пловдив - 257, София - 138, Варна - 128, и Благоевград - 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София /столица/ - 2 141, Пловдив - 1 613, Варна - 1 003, Бургас - 706, и Стара Загора - 289.

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1 282 жилищни сгради с 5 899 жилища в тях и със 726 896 кв. м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 39 738 кв. м РЗП и на 624 други сгради с 524 359 кв. м РЗП.

Графика: НСИ

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 30.9 на сто, жилищата в тях - с 23.8 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 16.8 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 19 на сто, а тяхната РЗП - с 48.1 на сто. Започнатите други видове сгради са повече с 6.8 на сто, а общата им застроена площ - с 78.3 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 10.9 на сто, докато броят на жилищата в тях намалява с 16 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 20 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 92.3 на сто, а тяхната РЗП - над два пъти. Започнатите други видове сгради са по-малко с 6.3 на сто, но общата им застроена площ е повече с 34.2 на сто.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 176 жилищни, 5 административни и 89 други сгради; София /столица/ - 211 жилищни и 18 други сгради; София - 137 жилищни и 35 други сгради; Варна - 130 жилищни, 12 административни и 20 други сгради; Стара Загора - 65 жилищни и 71 други сгради.