В периода 31 март - 1 април 2020 г. Българска стопанска камара (БСК) проведе експресно онлайн допитване във връзка с готовността на фирмите да се възползват от т.нар. "мярка 60/40" за компенсиране на пострадали от пандемията работодатели.

Посочените по-долу резултати са на база 759 отговорили, макар че до момента в анкетата са се включили общо 795 работодатели. Въпросникът все още е отворен за попълване, съобщи БСК.

Анкетата показва, че от мярката 60/40 ще се възползват не повече от 8% от работодателите, преобладаващият процент от които (44%) са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% - търговията, 10% - индустрията. 48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейност след заповедта на министъра на здравеопазването, а 15% са с изцяло прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател във връзка с пазарната конюнктура.

Работодателите, които няма да се възползват от мярката 60/40, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голям процент от тях (42%) планират частични съкращения. Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения.

До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите.

10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат.

Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговори.

Приравнени към 100%, данните показват следното:

  • ще съкратя част от персонала - 33%;
  • ще пусна целия персонал в отпуск - 21%;
  • ще пусна част от персонала в отпуск - 17%;
  • ще намаля временно трудовите възнаграждения - 10%;
  • още не съм решил - 8%;
  • ще забавя изплащането на възнаграждения - 6%;
  • ще съкратя целия персонал - 5%.

Друга работодателска организация - АИКБ, която отхвърли мярката 60:40, предложи България да приеме германския модел за запазване на заетостта и описа с пример как изглежда той.