От днес започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата "60/40" за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването, съобщиха от МТСП.

Кои са секторите, в които действа мярката от днес 

 • "Търговия на дребно" (без търговия с автомобили и мотоциклети),
 • "Сухопътен транспорт",
 • "Пътнически и въздушен транспорт",
 • "Хотелиерство",
 • "Ресторантьорство",
 • Реклама след 7-ми параграф
 • "Питейна дейност",
 • "Киносалони",
 • "Туристическа дейност",
 • "Артистична и творческа дейност",
 • "Предучилищна и училищна дейност" - в частта за частните детски градини, и
 • "Спорт".

Заетите в тях са 289 000 души.

От сряда, 1 април, мярката ще действа и в др. сектори без "Селско, горско и рибно стопанство", "Финансови и застрахователни дейности", "Държавно управление", "Образование", "Хуманно здравеопазване и социална работа", "Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление", както и "Дейности на екстериториални организации и служби".

Кандидатстващите работодатели от тази група трябва да декларират намаляване на приходите от продажби с поне 20 процента.

Какви документи ще се изискват

За учредените преди 1 март 2019 г. - с не по-малко от 20 процента през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

За учредените след 1 март 2019 г. - с не по-малко от 20 процента през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

Ще се изисква и списък на работниците, на които ще бъдат покривани част от възнагражденията от държавата. Срокът за разглеждане на документите ще е до седем работни дни от датата на подаване.

Допустимо е работодателите да кандидатстват за част от служителите си, както и за период, по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение - 13 март.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на хората за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекцията "Бюро по труда" по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекцията "Бюро по труда", ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

На страницата на Агенцията по заетостта вече е публикувана информация за работодателите - за необходими документи.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност: Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец); Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец); Заповед за преустановяване на работа.

Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната дирекция "Бюро по труда" на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.