"Топлофикация Перник" е една от големите и първи топлофикационни предприятия в България. Благодарение на мащабните инвестиции дружеството ще се допринесе за енергийния преход, пред който е изправен нашият сектор, коментира директорът на "Топлофикация Перник" Ясен Кацаров.

- Г-н Кацаров, вече близо година работите по един, бих казал, от големите проекти в енергийния сектор в България и изключително важен за трансформацията на "Топлофикация Перник". Какви цели си поставяте с производството на електроенергия от природен газ?

- Реализацията на проекта за газовите когенератори стартира през лятото на 2020 г. Тогава на площадката на ТЕЦ "Република" пристигнаха трите мощности, за производство на енергия от газ. Тяхната сумарна номинална топлинна мощност е до 19,5 MW, а електрическата - 21,7 MW. Възнамеряваме да експлоатираме генераторите до 8000 часа годишно и приоритетно в периода от май до октомври.

Като станах директор на "Топлофикация Перник", проектът вече беше започнат от предишното ръководство. Тук ми позволете да изкажа огромната благодарност към тях и предишния директор на централата, защото категорично мога да заявя, че наистина са вложили изключително много труд и средства в предприятието. Ние продължихме тяхното дело в името на бъдещето на топлофикацията. Изграждаме нови спомагателни съоръжения, където когенерационните мощности да бъдат монтирани. Обособяваме допълнителни трасета за вода, пара, газ и др. Очакваме да пуснем мощностите в експлоатация преди следващото лято.

Към момента паралелно провеждаме административните процедури за реализиране на още една инвестиция за поетапна замяна на все по-голяма част от въглищата, с биомаса. Тя е възобновяема суровина, при чието оползотворяване не се отделят вредни емисии във въздуха.

Амбицията ни е да създадем напълно екологично производство на енергия. Винаги целият екип на "Топлофикация Перник" сме имали за цел да работим в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. С тези инвестиции ние правим най-важната крачка към енергийната трансформация на предприятието. С газовите когенератори ще се намалят голяма част от влаганите като гориво въглища за производство на енергия. Чувствително ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел и ще се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища. По този начин ще изпълним изискванията на Европа за намаляване на емисиите в атмосферата от изпусканите газове.

"Топлофикация Перник" е една от големите и първи топлофикационни предприятия в България. Благодарение на мащабните ни инвестиции ще се допринесе за енергийния преход, пред който е изправен нашият сектор. Ще подпомогнем развитието на региона ни, както и ще се гарантира енергийната сигурност и независимост на страната.

- Преди години изградихте модерната сероочистваща инсталация, с която съществено подобрихте влиянието върху околната среда. Европа обаче с всяка година все повече затяга условията за работа към предприятия като Вашето. Ще успеете ли да се справите с предизвикателствата?

- Напълно съм съгласен с Вас. С всяка година Европейският съюз въвежда все по-строги изисквания към предприятията, работещи на въглища. Санкциите стават все по-големи. Уверявам Ви, въпреки трудностите, с които се сблъскваме, ще продължаваме да инвестираме в модернизацията и трансформацията на "Топлофикация Перник". Ние сме централата, която заема важна част от енергийната независимост на България и развитието на Югозападния въглищен регион. Предприятието ни е един от големите работодатели за Перничани и не само. При нас работят хора и от останалите градове, в близост до Перник.

Като въглищна централа, ние подхождаме с отговорност към проблема със замърсяването на въздуха и като цяло - екологичното въздействие от дейността ни. Поддържаме в изправност всички наши съоръжения, за да можем от една страна да гарантираме сигурно топлоподаване за клиентите, а от друга, за да запазим работеща топлофикацията. Със сероочистващата инсталация се постига значителна редукция на серните оксиди, а с електрофилтрите се улавят над 99,9% от праховите частици. По този начин не се допуска замърсяване на въздуха в града ни. Внедрени са и системи за непрекъснат мониторинг на емисиите. За изграждането на инсталацията за очистване на серните оксиди, получени при изгаряне на въглищата, е бил необходим период от близо година.

Данните за работата на съоръженията се предоставят ежемесечно на контролните органи. Осигурена е техническа възможност за видеонаблюдение в реално време на Регионалната инспекция по опазване на околната среда в София и на Община Перник.

- Много често чуваме понятия като "устойчивост" и "отговорност". Каква според Вас е ролята им в новата реалност, в която живеем?

- За мен отговорност и устойчивост са много обширни понятия. Всеки има своето тълкуване за тях. Позволете ми да започна отдалеч. Нашата дейност е трудна и специфична. При нас се разчита на строго спазване на правилата и дисциплината при изпълнение на задълженията. За мен отговорност е осигуряването на сигурна и безопасна среда за работа. Нуждата от ангажираност за здравето и живота на целия екип. Преди близо две години се сблъскахме с голямо предизвикателство, наречено COVID 19. Не бяхме подготвени за него. Като ръководство трябваше много бързо да реагираме и вземем мерки, за да запазим служителите си. Това бе голямо изпитание за нас. Благодаря на сплотеността на екипа, заедно успяхме да запазим пълния производствения капацитет на предприятието.

Това отчасти е отговорът и на второто понятие - устойчивост. За мен тя е важен принцип, за да се развива централата. Това са инвестициите в квалификация на служителите и достъп до качествени услуги. Инвестирането в опазването на околната среда и отстояване на принципа, че всеки един от нас иска и трябва да живее в по-чист град, с добре развита местна икономика. Смятам, че каквито и тълкувания да имат тези две понятия, важното е едно. Тяхното ядро трябва да бъде стремежът да надграждаме и да развиваме постигнатото до тук.

Като отговорно общество, ние трябва да бъдем причината да убедим младите да останат в България. Уверявам Ви, че лично за мен, като директор на голямо предприятие, това е моят стремеж. Децата ни да продължат нашето дело и след години предприятията да са на същото място, където ние ще ги оставим, но вече да са модерни и развити, с европейски облик и произвеждащи чиста енергия. Именно по тази причина всичките ни проекти са , за стане Перник по-добро място за живеене, да задържим младите и да им предложим перспектива за личностна реализация именно тук.

Колко души работят в "Топлофикация Перник" и има ли "почва" за откриване на нови места?

В нашето предприятие работят приблизително 500 души. Като отговорен работодател ние ще направим всичко, което зависи от нас, за да запазим работните места и да съхраним дохода на екипа ни и на семействата им. Надяваме се с осъществяването на справедлив енергиен преход да се открият още нови и по-благоприятни условия за заетост.

В сектора ни работят отлични професионалисти и не бива да позволим да ги загубим. Вярвам, че след като успешно реализираме зелената трансформация на "Топлофикация Перник", ще се открият още нови работни места. Модерните съоръженията и технологии не могат да функционират сами. Човешкият ресурс е ключов за развитието на предприятието и като цяло на сектора. Нашата цел е да запазим екипа си, да преквалифицираме част от заетите и да привлечем още нови експерти.