Съставът на одитния комитет на Българската банка за развитие (ББР) е сменен, съобщиха от Министерството на икономиката. Промяната идва след решение на ресорния министър Кирил Петков, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на ББР и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Важно е да отбележим, че според Устава на банката и ЗНФО одитният комитет е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки относно независимия одит на институцията. Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно.

"Новите членове на одитния комитет притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор у нас в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност, съгласно най-добрите европейски и национални практики и задължителни правила", отбелязват от икономическото ведомство.

След запитване на Dir.bg от Министерството на икономиката обясниха, че имената на новите членове на одитния комитет на ББР ще бъдат оповестени, ако ръководството вземе такова решение.